(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-21  
เวลา 16:42:27  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Inter-professional Education (lPE) in Heatth Sciences  (กองบริหารงานบุคคล)  65179
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-21  
เวลา 16:39:45  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์  (กองกลาง)  65178
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-21  
เวลา 16:38:35  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ  (กองกลาง)  65177
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-21  
เวลา 16:36:13  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 2 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  65176
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-21  
เวลา 16:33:40  
ขอสำรวจเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองกลาง)  65175
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-21  
เวลา 16:28:13  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (กองกลาง)  65174
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-21  
เวลา 16:23:51  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65173
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 14:11:21  
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพิเศษ Creating a lean University ยกระดับปรับบริการภาคการศึกษาด้วยแนวคิด ลีน  (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)  65172
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 14:10:23  
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐานและการทำงานร่วมกันได้ บทเรียนที่ได้รับ  (สำนักงานประสานงาน IEEE PES-Thailand บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด)  65171
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 14:07:19  
ขอส่งประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่พบบุคลากรหรือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  (กองพัฒนานักศึกษา)  65170
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 14:05:36  
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนแบบ On-site และเรียนแบบ Online  (กองพัฒนานักศึกษา)  65169
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 14:03:13  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65168
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 14:01:38  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65167
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:58:27  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล  (กองกลาง)  65166
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:52:26  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย วิดีทัศน์ และเรียงความภายใต้หัวข้อ Local Action, Global Impact  (กองกลาง)  65165


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100