(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้าที่ 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:58:07  
ขอเชิญร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 Symposium of International languages and Knowledge   (สำนักงานอธิการบดี)  65435
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:57:04  
ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอเชิญคณาจารย์นิเทศและบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัด การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65434
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:54:13  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความก้าวหน้าโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ  (สำนักงานอธิการบดี)  65433
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:53:28  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ การวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  65432
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:52:14  
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักวิจัยเข้าร่วมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย TRM  (สำนักงานอธิการบดี)  65431
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:50:07  
การเสนอชื่อเป็นผู้แทนไทยสมัครเข้ารับรางวัล ASPIRE Prize ประจําปี ๒๕๖๕  (กองบริหารงานบุคคล)  65430
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:49:37  
ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Mos Olympic Thailand Competition 2022  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65429
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:47:45  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022  (สำนักงานอธิการบดี)  65428
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:46:54  
ขอความอนุเคราะห์ประกาศแจ้งนักวิจัย และใช้สถานในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโครงการ TRM  (สำนักงานอธิการบดี)  65427
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:45:21  
ขอส่งวารสารวิศวกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  (คณะวิสวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี)  65426
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:42:01  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ  (กองคลัง)  65425
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:40:40  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65424
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:39:00  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65423
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:25:12  
ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครอข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (SRARITNET) ครั้งที่ 10   (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)  65422
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-10  
เวลา 13:03:59  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562  65421


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100