(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:59:03  
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภาคใต้ ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  (สำนักงานอธิการบดี)  64262
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:56:29  
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามหลักสูตรวุฒิบัตร CEFR  (บ.วัน ไวท์ เฮาส์ จำกัด)  64261
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:52:49  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายด้านวิจัย หัวข้อ เคล็ด(ไม่)รับเส้นทางจากนักวิจัยไทยสู่นักวิจัยระดับโลก 20 กันยายน2564 10.00-12.00  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.)  64260
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:49:17  
ขอเชิญประชุม โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (กองนโยบายและแผน)  64259
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-14  
เวลา 10:42:06  
แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำสำเนาคู่ฉบับ  (กองกลาง)  64258
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-14  
เวลา 10:40:50  
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ 1ขอความอนุเคราะห์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ 2หนังสือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ   (กองกลาง)  64257
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-14  
เวลา 10:33:14  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ปี2563  (กองบริหารงานบุคคล)  64256
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-14  
เวลา 10:25:14  
การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (กองพัฒนานักศึกษา)  64255
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-13  
เวลา 15:17:37  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  (วิทยาลัยพลีงงานทดแทน)  64254
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-13  
เวลา 15:14:22  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 ท่านสามารถทักท้วงผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการภายในวันที่ 17 กันยายน2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64253
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 18:58:10  
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01)  64252
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 17:45:33  
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 กันยายน 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64251
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 14:42:48  
ขอข้อมูลบุคลากรเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบให้บริการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย สำหรับใช้งานออนไลน์  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64250
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 14:36:13  
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64249
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 14:34:50  
พิจารณาร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน1/2565 (ภายในวันที่13ก.ย.64) และเชิญประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันอังคารที่ 14 ก.ย.64  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64248