(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 11:00:38  
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรส่งข้อมูลประวัติการเดินทาง  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64085
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 10:58:49  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรร GSB Micropreneur โครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564  (งานบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม)  64084
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 10:32:16  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย (ดร.อภิรักษ์)  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  64083
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-24  
เวลา 16:16:38  
แจ้งแนวทางการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  (งานพัสดุ กองคลัง)  64082
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-24  
เวลา 15:12:38  
แจ้งจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (งานนโยบายและแผน)  64081
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-18  
เวลา 16:31:32  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (TQF-3.3) และส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ผ่านระบบ TQF Online ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (งานการเรียนการสอน)  64080
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-18  
เวลา 16:27:24  
ขอข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน (ส่งกลับวันที่ 20 พ.ค. 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64079
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-11  
เวลา 22:10:30  
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442  64078
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-11  
เวลา 14:52:45  
แจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เพื่อนำเสนอข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64077
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-11  
เวลา 14:51:22  
นักศึกษาขอโอนย้ายสถานศึกษา (นายวงศกร อักษรวงศ์)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64076
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-06  
เวลา 09:17:53  
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  64075
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-06  
เวลา 09:15:56  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64074
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-06  
เวลา 09:14:23  
แจ้งเลื่อนกำหนดการวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ  (งานบริหารทรัพย์สิน)  64073
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:45:52  
แจ้งผลการตรวจติดตามกิจกรรม5สพลัสประจำปีการศึกษา2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64072
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:44:00  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรวบรวมใบบันทึกกิจกรรมอาสานักศึกษาผู้กู้ยืมกยศและกรอ ที่กำลังเลื่อนชั้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (งานแนะแนวการศึกษา)  64071