(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:45:27  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบทเรียนออนไลน์ และการผลิตรายวิชาออนไลน์ใน RUTSMOOC Platform  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  65164
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:43:39  
ขอเชิญเข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยจังหวัดตรัง ภายใต้กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานระยะ 9 เดือน  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65163
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:41:18  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65162
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:39:40  
ขอเชิญชวนนักวิจัยตอบแบบสำหรับเตรียมความพร้อมพัฒนาโจทย์วิจัยและเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาแผนงานเพื่อพิชิตทุน สวก. 2566สำหรับนักวิจัยมทร.ศรีวิชัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65161
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:36:44  
การยกระดับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข  (กองกลาง)  65160
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:34:27  
ขอเชิญประชุมเพื่อทราบแนวทางหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65159
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:31:50  
ขอรายชื่อตัวแทนศิษย์เก่า  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65158
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-20  
เวลา 13:30:08  
ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตรสาขาวิชา เขียนรหัสที่ตัวและถ่ายภาพครุภัณฑ์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65157
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-18  
เวลา 13:48:55  
คำร้องทั่วไปสำหรับชำระค่าเทอม  65156
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-15  
เวลา 14:44:48  
มหาวิทยาลัย ส่งสำเนาหนังสือ เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัย)  65155
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-15  
เวลา 14:43:27  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 6 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  65154
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-15  
เวลา 14:42:16  
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ พ่อแม่ครูเราดูแล เพื่อให้บุคคลที่สนใจจะตรวจคัดกรองตาต้อกระจก หรือประสงค์จะนำบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส มาตรวจคัดกรอง กับหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่ ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย  (กองคลัง)  65153
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-15  
เวลา 14:38:47  
กองกลาง ขอส่งสำนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (มหาวิทยาลัย)  65152
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-15  
เวลา 14:37:05  
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming)  (สำนักงานอธิการบดี)  65151
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-15  
เวลา 14:34:58  
กองบริหารงานบุคคล แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ฉบับ ระเบียบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ และ ประกาศ จำนวน 1 ฉบับ  (มหาวิทยาลัย)  65150


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100