(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-20  
เวลา 11:37:24  
เสนอรายชื่อคณาจารย์เพื่อรับรางวัลครูดีเด่น (ฝ.บริหารและวางแผน)  1743
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-20  
เวลา 11:36:42  
แจ้งคำสั่งโครการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  1742
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-20  
เวลา 11:29:59  
แจ้งดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (งานวิเทศฯ)  1741
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-20  
เวลา 11:28:35  
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ (สนง.สภามหาวิทยาลัย)  1740
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-20  
เวลา 11:27:59  
ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์ละข้าราชการ (กองบริหารงานบุคคล)  1739
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-20  
เวลา 11:27:25  
ส่งสำเนาคำสั่ง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (มหาวิทยาลัย)  1738
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-20  
เวลา 11:26:57  
ส่งประกาศม. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูต้นแบบงานยริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (น.บริการวิชาการแก่สังคม)  1737
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-20  
เวลา 11:22:47  
จำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (น.บริหารทรัพย์สิน)  1736
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-15  
เวลา 10:07:31  
ตารางนับสัปดาห์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  1735
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-12  
เวลา 08:53:25  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (โครงการสินค้าอัตลักษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(น.บริการทางวิชากรแก่สังคม)  1734
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-12  
เวลา 08:51:54  
นายกสภามหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม(รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์) (กองกลาง)  1733
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-12  
เวลา 08:51:05  
ขอส่งประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด (กองกลาง)  1732
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-12  
เวลา 08:50:03  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา(ฝ่ายวิชาการ)  1731
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-12  
เวลา 08:49:14  
แจ้งหนังสือเวียน ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัย)  1730
 โพสข่าวเมื่อ 2018-11-02  
เวลา 15:52:38  
กำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พ.ย.2561 (สวท)  1729


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330