(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:20:25  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการ กองบริหารงานบุคคล(รายบุคคล)  (กองบริหารงานบุคคล)  65103
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:19:17  
แนะนำบริษัทสำหรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา  (สำนักงานอธิการบดี)  65102
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:18:21  
การขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยงบ ววน.64 ครั้งที่ 2  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65101
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:01:03  
กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งเวียน หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2565  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65100
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:59:13  
มหาวิทยาลัย ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 212/2565 เรือง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65099
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:57:28  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา มาาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65098
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:55:54  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65097
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:53:35  
ขอประชาสัมพันธ์และเชิยชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  (สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาาฯ)  65096
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:51:23  
กองกลาง ขอส่งสำเนาประกาศกองกลาง เรื่อง การกำหนดทางเข้าออกในมหาวิทยาลัย พื้นที่สงขลา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65095
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:49:41  
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (สถาบันการจัดการปัญยาภิวัฒน์)  65094
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:28:30  
กองกลาง ขอส่งหนังสือบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด เรือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาาาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรนแกรม EQL System  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65093
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:15:01  
ขอยกเลิกหนังสือ เรื่อง แจ้งปฏโิทินกำหนดากรสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65092
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 10:12:06  
ส่งสำเนาหนังสือสมาคมเครือข้ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์การกระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65091
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 09:08:59  
กองกลางขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 4 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65090
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 09:07:39  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองกลาง  (กองกลาง)  65089


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100