(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:32:14  
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้มีเอกสารแนะนำโปรแกรมอบรม การบริหารส฿่ความเป็นเลิศตารมแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65028
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:29:38  
ขอเชิญเป็นวิทยากร  (บริษัท กลอรี่ เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด)  65027
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:23:38  
กองกลางขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65026
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:11:49  
ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท ชิงแชมป์ ประเทสไทย  (สำนักงานอธิการบดี)  65025
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:09:59  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65024
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:08:19  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65023
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:06:01  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65022
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:03:38  
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (EENET2022)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  65021
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:26:11  
มหาวิทยาลัย ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 4 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65020
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:25:17  
ขอส่งสำเนาหนังสือขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่6-9  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65019
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:23:56  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประมเินผลการปฏิบัติงาน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65018
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:22:19  
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564  (กองบริหารงานบุคคล)  65017
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:21:23  
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)  (สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65016
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:20:07  
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565  (คณะวิศวกรรมศาสตร์และแทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร)  65015
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:18:51  
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร หัวข้อ เส่นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ/รศ รุ่นที่ 2  (สถาบันคลังสมองของชาติ)  65014


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100