(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-30  
เวลา 16:43:27  
ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นบุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 9 ส.ค.62 ตามลิงค์
- สำหรับนักศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwli-uEqnld0_7oMq8klgIdblQJmDFYbBgltDtmctaipEQMg/viewform
- สำหรับบุคลากร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDCkiOJ5FDXN43hLAYS3uUdy4cJTxGwTdVZq2aAvAuMIKUzw/viewform  (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)  62165
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-30  
เวลา 16:39:14  
สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งโรงพยาบาลสงขลาจะเข้ามาตรวจสุขภาพในวันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 08.00-12.00น. ณ ศูนย์สุขภาพราชมงคลศรีวิชัย(ห้องพยาบาล) หากท่านใดประสงค์เข้ารับบริการ สามารถแจ้งรายชื่อได้ภายในวันที่ 6 ส.ค.62 หรือ ทางอีเมลล์ dsd@rmutsv.ac.th  (กองพัฒนานักศึกษา)  62164
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-30  
เวลา 16:36:37  
เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ ดังนี้ 1. การเบิกจ่ายเงินโครงการ ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 2. การยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การจัดโครงการฯ หลังวันที่ 15 ก.ย.62 ให้เร่งดำเนินการ ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 3. การเบิกจ่ายค่าเดินทางโดยไม่ได้ยืมเงินไปราชการ ภายในวันที่ 2 ก.ย.62  (กองคลัง)  62163
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-30  
เวลา 16:33:25  
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีการเลือกตั้ง โดยกำหนดรับสมัคร ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ประกาศหมายเลขผู้สมัครและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 9 สิงหาคม 2562 และ ลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2562  (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)  62162
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-26  
เวลา 12:11:34  
รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62161
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-26  
เวลา 12:06:39  
ขอเวลาเรียนให้นักศึกษาวิชาทหาร ชันปีที่ 3,4 และ 5 (ชายและหญิง) เข้าร่วมกิจกรรม ในวันทีึ่ 18-21 กรกฏาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย)  62160
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-23  
เวลา 16:44:41  
รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX ของบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สามารถเข้าระบบเพื่อเข้าสู่เรียนได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลการเข้าใช้ระบบ จะส่งมาคณะฯ อีกรอบก่อนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเดือนสิงหาคม)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62159
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-22  
เวลา 15:29:04  
ขอเชิญเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  62158
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-22  
เวลา 15:25:05  
แจ้งการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปี​ 2562 ให้นักวิจัยเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2 และ 3 พร้อมส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และแนบผลลิตของโครงการวิจัย  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62157
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-22  
เวลา 15:23:01  
แจ้งการขยายเวลาการทำวิจัยงบประมาณ 2562 โดยสามารถดำเนินการขยายเวลาครั้งแรก โดยจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการวิจัย (วจ.3ด ใหม่) และส่งมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62156
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-22  
เวลา 15:19:31  
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ การตรวจติดตามประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30-17.00น. ห้องประชุมเฟืองทอง อาคารศรีวิศววิทยา  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  62155
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-22  
เวลา 10:45:50  
ตารางนับสัปดาห์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  62154
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-18  
เวลา 10:32:42  
ส่งสำเนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ในหน่วยงานของท่านทราบและร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 022163955 ต่อ 226 (ดร.กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62153
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-18  
เวลา 10:23:04  
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562  (กองกลาง)  62152
 โพสข่าวเมื่อ 2019-07-18  
เวลา 10:07:05  
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และขอความอนุเคราะห์นักศึกษาช่วยงานและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งนักศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย  (สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย)  62151


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425