(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:36:29  
ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64628
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:32:18  
มหาวิทยาลัย ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64627
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:30:05  
กองคลัง ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64626
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:28:55  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การส่งเสริมและการสนับสนุนการใช้และส่วมใส่ผ้าไทย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64625
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:26:53  
ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (คณะกรรมการตรวจสอบฯ)  64624
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:25:12  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิบ้านนกขมิ้น  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64623
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:23:10  
ขอส่งสำเนาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 2102005477  (กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64622
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:22:02  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64621
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:20:27  
ขอความอนเุคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64620
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:16:31  
แจ้งการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  (กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64619
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:14:38  
ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64618
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-29  
เวลา 17:15:46  
ขอมอบหนังสือ Progress Report รายงงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7  (สภาวิศวกร)  64617
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-29  
เวลา 17:13:12  
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฏิบัติการและบำรุงรักษา  (IEEE)  64616
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-29  
เวลา 17:10:19  
แจ้งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับโควตาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64615
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-29  
เวลา 17:07:18  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร คณาจารยืนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน   (สมาคมสหกิจศึกษาไทย)  64614


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100