(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:59:12  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือ บริษัท เทโร เอ็นเนอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64568
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:56:37  
นำส่งใบรับรองและใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  (กองคลัง)  64567
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:54:45  
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและโครงการ  (สำนักงานอธิการบดี)  64566
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:53:41  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำาปี 2565  (กองบริหารงานบุคคล)  64565
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:51:47  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2562ถึง2563  (สำนักงานอธิการบดี)  64564
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:49:05  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  (กองนโยบายและแผน)  64563
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:47:40  
ขอแจ้งกำหนดการส่งแบบสำรวจทิศทางด้านการวิจัยของหน่วยงาน ในวันพุธที่ 22 ธ.ค.2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64562
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:46:06  
ขอความอนเุคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ  (กองพัฒนานักศึกษา)  64561
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:44:06  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64560
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:43:05  
ขอเชิญประชุม พิจารณาคัดเลือกการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64559
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:38:28  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64558
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:37:11  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64557
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:34:56  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา MEA Research and Innovation Roedshow  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64556
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:33:04  
ขอเชิญประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ในระบบ NRIIS  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64555
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:30:16  
ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64554


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100