(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:28:45  
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประชาสัมพันธ์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64553
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:26:15  
ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64552
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:17:59  
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565  (กองพัฒนานักศึกษา)  64551
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:15:24  
แจ้งจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (กองนโยบายและแผน)  64550
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:13:18  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบโครงการวิจัยเชิงนโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (กองนโยบายและแผน)  64549
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:08:57  
มหาวิทยาลัย ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64548
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:07:24  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง กิจกรรมการประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64547
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:05:26  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64546
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:03:27  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64545
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:01:06  
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี  (สำนักงานอธิการบดี)  64544
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 15:59:30  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการยางแห่งประเทสไทย เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566  (สำนักงานอธิการบดี)  64543
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 15:56:37  
ประกาศการจัดการเรียนการสอนและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64542
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 15:54:26  
ส่งสำเนาหนังสือ สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64541
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 15:52:12  
ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64540
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 15:50:19  
ขอประชาสัมพันธ์และส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  64539


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100