(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 11:52:26  
ขอให้จัดส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565  (งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา)  64523
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 11:46:18  
ขอให้จัดส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565  (งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา)  64522
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:50:24  
แจ้งนักวิจัยรายงานการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณ ววน. ประจำปี 2563  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64521
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:49:08  
ขอส่งหนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา  (กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64520
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:47:27  
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  (สำนักงานอธิการบดี)  64519
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:45:37  
ประชาสัมพันธ์และเชิญชมนิทรรศการ SIRIVANNAVARI 16 Years of Glory  (SIRIVANNAVARI BANGKOK)  64518
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:43:15  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2565 ในหัวข้อเรื่อง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64517
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:40:57  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.3/ว7626  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64516
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:34:39  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาวุฒิสภา ที่ สว(กปต)0008/ว4140 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนิชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64515
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:31:59  
ขอให้จัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ขอให้จัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)  64514
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 10:30:43  
ขอความอนเุคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64513
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-02  
เวลา 17:05:40  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIC-19) ระลอกใหม่  64512
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-02  
เวลา 17:05:03  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIC-19) ระลอกใหม่  64511
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:50:15  
แจ้งความคืบหน้าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  (กองบริหารงานบุคคล)  64510
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:47:33  
มหาวิทยาลัยฯ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทุนรักฐบาลออสเตรีย ประจำปี คศ.2022/2023 สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน หน่วยงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ เพื่อไปศึกษาวิจัย ฝึกอบรม ฯ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย  (