(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:34:33  
ขอรายชื่ออาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่า ตั้งแต่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ หลักสูตรสาขาวิชาละอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย (23 พ.ย.64)  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64463
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-12  
เวลา 17:02:59  
แจ้งอาจารย์ผู้สอนจัดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามตารางกำหนด  (สำนักงานอธิการบดี)  64462
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:08:18  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการวิจัย พฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.64  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64461
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:07:07  
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. สำหรับสมาชิกจังหวัดสงขลา ผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปี 2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64460
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:06:03  
กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือประทับตราสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64459
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:04:32  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน รุ่นที่ 1-5  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64458
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:02:43  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-10  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64457
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:01:09  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฏหมาย ป.ป.ช รุ่นที่ 1-5  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64456
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:59:02  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกเงินจากคลังวำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64455
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:56:59  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1-5  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64454
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:54:55  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1-5  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64453
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:52:08  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1-6  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64452
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:49:41  
ขอเชิญชวนให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา สมัครและส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (งานบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม)  64451
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:47:34  
ส่งประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัย งบ ววน.65  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64450
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:46:32  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักศึกษาอย่างง่าย  (กลุ่มงานทรัพย์สินางปัญญาฯ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64449


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100