(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:44:20  
ขอประชาสัมพันธ์กฏบัตรและกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)  64448
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:43:07  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64447
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:41:51  
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64446
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:40:35  
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TTT VIRTUAL SUMMITEDUCATION TECH AND TRENDS 2022 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (บริษัท เทคทอล์กไทย จำกัด)  64445
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:37:51  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64444
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:36:26  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64443
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:34:57  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64442
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:33:30  
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการเชิงนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน   (สำนักงานอธิการบดี)  64441
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:27:48  
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64440
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:26:21  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64439
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:24:35  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.2/ว6949 เรื่อง การเยียวยาและฟื้นฟูเครื่อข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิต19)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64438
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:22:33  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64437
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:21:28  
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ   (กองนโยบายและแผน)  64436
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:19:56  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 1941/2564 ลงวันที่ 3 พฟศจิกายน 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64435
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:18:17  
ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64434


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100