(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:37:53  
ขอเชิยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการพัมนาบทความวิจัย รุ่นที่ 1  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64373
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:36:17  
ทุนการศึกษา คุณสุรวิชช์ เจริญกุล  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64372
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:34:42  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  (กองบริหารงานบุคคล)  64371
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:32:53  
ขอเชิญรับฟังเสวนาออนไลน์ IMTT Talk online RUTS 4 ภายใต้หัวข้อ สิเกาเล่าเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสื่อความหมายคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าและวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64370
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:29:31  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2564  (กองนโยบายและแผน)  64369
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:27:50  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64368
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-25  
เวลา 09:50:08  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการ The Belt and Road Initiative Advanced Seminars โดย Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT)  (งานวิเทศสัมพันธ์)  64367
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:57:40  
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำคำเสนอขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64366
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:55:23  
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64365
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:52:15  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON-44) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ จ.น่าน  (มทร.พระนคร)  64364
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:50:28  
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ)  64363
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 16:00:35  
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารยืนิเทศ ผู้นิเทศ และผุ้ปฏิบัติงาน ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education)  (สำนักงานอธิการบดี)  64362
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:58:18  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64361
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:56:14  
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 12  (สำนักงานอธิการบดี)  64360
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:55:02  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี)  64359


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100