(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:05:38  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็ก และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64266
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:03:25  
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  64265
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:01:53  
เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการเสนอนโยบายฯของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  (กองบริหารงานบุคคล)  64264
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:59:56  
การรับ-ส่งเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (กองกลาง)  64263
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:59:03  
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภาคใต้ ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  (สำนักงานอธิการบดี)  64262
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:56:29  
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามหลักสูตรวุฒิบัตร CEFR  (บ.วัน ไวท์ เฮาส์ จำกัด)  64261
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:52:49  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายด้านวิจัย หัวข้อ เคล็ด(ไม่)ลับเส้นทางจากนักวิจัยไทยสู่นักวิจัยระดับโลก 20 กันยายน2564 10.00-12.00  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.)  64260
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:49:17  
ขอเชิญประชุม โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (กองนโยบายและแผน)  64259
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-14  
เวลา 10:42:06  
แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำสำเนาคู่ฉบับ  (กองกลาง)  64258
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-14  
เวลา 10:40:50  
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ (1) ขอความอนุเคราะห์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ (2) หนังสือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ   (กองกลาง)  64257
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-14  
เวลา 10:33:14  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ปี2563  (กองบริหารงานบุคคล)  64256
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-14  
เวลา 10:25:14  
การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (กองพัฒนานักศึกษา)  64255
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-13  
เวลา 15:17:37  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  (วิทยาลัยพลีงงานทดแทน)  64254
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-13  
เวลา 15:14:22  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 ท่านสามารถทักท้วงผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการภายในวันที่ 17 กันยายน2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64253
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 18:58:10  
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01)  64252


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100