(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-20  
เวลา 18:08:42  
ขอแจ้งรายละเอียดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอประจำปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64190
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-19  
เวลา 16:21:43  
การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHECO) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64189
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-19  
เวลา 13:47:25  
ขอส่งประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  (กองพัฒนานักศึกษา)  64188
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-19  
เวลา 13:41:03  
ขอแจ้งขั้นตอนและวิธีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64187
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-19  
เวลา 13:05:15  
ขอความอนุเคราะห์ในการส่งเอกสารทางราชการ  (นายธรรมนงค์ ทวีชื่น)  64186
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-18  
เวลา 11:03:03  
ขอเชิญประชุม เพื่อหารือความร่วมมือในด้านวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ในวันศุกร์ที่20สิงหาคม2564 เวลา13.30น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64185
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 15:07:39  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น. ออนไลน์)  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64184
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 10:24:00  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564  64182
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 10:22:43  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  64181
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 10:19:34  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกาษ 2564  64180
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 10:16:33  
แต่งตั้งคณะะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา Covid-19  64179
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-16  
เวลา 15:07:38  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูและครดีราชมงคลศรีวิชัย วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา09.00น.-11.30น  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64178
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-13  
เวลา 15:34:52  
เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ ภายในัวนที่ 20 สิงหาคม 2564  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64177
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-13  
เวลา 11:02:11  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  (กองบริหารงานบุคคล)  64176
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-13  
เวลา 10:16:47  
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม และกำหนดการโครงการคลินิกตำแหน่งทำงวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓  (กองบริหารงานบุคคล)  64175


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100