(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-11  
เวลา 14:45:41  
ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564)  (มูลนิะิกลุ่มอิซูซุ)  64174
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-11  
เวลา 14:29:58  
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  64173
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-11  
เวลา 13:42:41  
การร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2565 ส่วนที่หน่วยงานกำหนด สำหรับสายวิชาการ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64172
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-10  
เวลา 17:21:49  
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 88/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจปัญหาเพื่อขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์   (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64171
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-10  
เวลา 17:16:37  
การจัดส่งเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2564  (งานพัสดุ กองคลัง)  64170
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-09  
เวลา 17:30:51  
แจ้งรับสมัครทุนการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมสำเนาคำสั่งที่ 84/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64169
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-09  
เวลา 17:28:01  
แจ้งการขยายเวลาการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64168
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-09  
เวลา 17:26:18  
แจ้งการขยายเวลาการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64167
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-09  
เวลา 17:24:14  
ขอเชิญบุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสุตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563   (คณะเทคดนโลยีและการจัดการ)  64166
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-06  
เวลา 16:41:33  
รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกาา ภายในัวนที่ 10 สิงหาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64165
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-05  
เวลา 12:30:49  
การดำเนินการสำรวจปัญหาเพื่อขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์   (กองพัฒนานักศึกษา)  64164
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-04  
เวลา 12:21:40  
ขอเชิญประชุม เพื่อหารือความร่วมมือในด้านวิชาการ MOU ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564ตั้งแต่เวลา 13.30น. ประชุมออนไลน์ Google Meet  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64163
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-04  
เวลา 12:15:11  
แจ้งยอดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในัวนที่ 30 กันยายน2564  (งานพัสดุ กองคลัง)  64162
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-04  
เวลา 10:47:51  
ขอเชิญหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา online ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64161
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-03  
เวลา 12:02:39  
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในด้านวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ  (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3)  64160


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100