(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-11  
เวลา 14:53:59  
ทุนการศึกษาคุณสมยศ มุสิแดง (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64096
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-11  
เวลา 09:56:18  
ขอส่งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Expected Learning Outcome (ELO) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64095
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-10  
เวลา 10:28:09  
แจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัย บพท. และแจ้งบุคลากรในสังกัด (หัวหน้าโครงการ) เปิดบัญชีธนาคาร   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64094
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-07  
เวลา 09:23:29  
ตารางนับสัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายวิชาการ)  64092
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-02  
เวลา 15:55:17  
แจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง  (กองบริหารงานบุคคล)  64091
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-02  
เวลา 10:07:26  
การแจ้งสำเร็จการศึกษาและการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64090
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-01  
เวลา 15:10:33  
ขอความอนุเคราะห์ติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64089
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-01  
เวลา 11:21:55  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64088
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 11:04:52  
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรค ( Covid-19)  (สำนักงานอธิการบดี)  64087
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 11:02:19  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3U Jobfair Online  (กองพัฒนานักศึกษา)  64086
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 11:00:38  
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรส่งข้อมูลประวัติการเดินทาง  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64085
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 10:58:49  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรร GSB Micropreneur โครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564  (งานบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม)  64084
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 10:32:16  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย (ดร.อภิรักษ์)  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  64083
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-24  
เวลา 16:16:38  
แจ้งแนวทางการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  (งานพัสดุ กองคลัง)  64082
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-24  
เวลา 15:12:38  
แจ้งจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (งานนโยบายและแผน)  64081


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100