(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-18  
เวลา 16:31:32  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (TQF-3.3) และส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ผ่านระบบ TQF Online ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (งานการเรียนการสอน)  64080
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-18  
เวลา 16:27:24  
ขอข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน (ส่งกลับวันที่ 20 พ.ค. 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64079
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-11  
เวลา 22:10:30  
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442  64078
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-11  
เวลา 14:52:45  
แจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เพื่อนำเสนอข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64077
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-11  
เวลา 14:51:22  
นักศึกษาขอโอนย้ายสถานศึกษา (นายวงศกร อักษรวงศ์)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64076
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-06  
เวลา 09:17:53  
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  64075
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-06  
เวลา 09:15:56  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64074
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-06  
เวลา 09:14:23  
แจ้งเลื่อนกำหนดการวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ  (งานบริหารทรัพย์สิน)  64073
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:45:52  
แจ้งผลการตรวจติดตามกิจกรรม5สพลัสประจำปีการศึกษา2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64072
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:44:00  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรวบรวมใบบันทึกกิจกรรมอาสานักศึกษาผู้กู้ยืมกยศและกรอ ที่กำลังเลื่อนชั้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (งานแนะแนวการศึกษา)  64071
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:39:36  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตด้วยตนเอง (DASS21)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64070
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:37:13  
ขอส่งแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ผู้กู้ยืม กยศ และ กรอ  (กองพัฒนานักศึกษา)  64069
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:00:28  
ส่งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงอิสระ 3.3 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64068
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 09:58:37  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมถาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (รับตรงอิสระ 3.3) ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64067
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-20  
เวลา 15:38:29  
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64066


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100