(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-19  
เวลา 16:27:15  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64050
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-19  
เวลา 16:23:43  
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564  (สำนักงานอธิการบดี)  64049
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:38:48  
ขอเชิญประชุม เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดระดับสาขาฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30น. ณ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 66909  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  64048
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:12:56  
แจ้งการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน IQA ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2015 ครั้งที่ 1.2564  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64047
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:10:13  
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  64046
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:06:10  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมการแกะหนังตะลุง กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานตำนานภูมิปัญยาการแกะหนังตะลุง (สาขาละ 20 คน)  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64045
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:03:46  
ติดตามการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง FM02-06 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (งานการเรียนการสอน)  64044
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:01:39  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น. รูปแบบออนไลน์ โดย Zoom Cloud Meeting  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64043
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 10:22:07  
ขอส่งสำเนาหนังสือ แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 195-1/2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64042
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-17  
เวลา 11:47:19  
แจ้งการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีออนไลน์ (7 เมษายน 2564)  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64041
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-16  
เวลา 16:25:53  
ทุนเรียนฟรีที่ประเทศจีน ปีการศึกษา 2564 (กองพัฒนานักศึกษา)  64040
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-16  
เวลา 16:23:57  
ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งในวันที่ 9พ.ค.2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64039
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-15  
เวลา 14:38:58  
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. ห้องประชุมเฟืองทอง (สายสนับสนุน)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64038
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-15  
เวลา 14:35:27  
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดการรปะเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น (สายวิชาการ)   (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64037
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-15  
เวลา 14:32:09  
ขอแจ้งนักสึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.40น.  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64036


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100