(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-15  
เวลา 14:29:18  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 และหากประสงค์ทักท้วงคะแนนสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64035
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-08  
เวลา 11:22:26  
แจ้งแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64034
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-05  
เวลา 15:34:05  
ทุนการศึกษา คุณขจรจักร ช่องดารากุลและคุณวันชัย ช่องดารากุล ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64033
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-05  
เวลา 15:32:07  
ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64032
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-05  
เวลา 14:59:36  
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ บทความวิจัยกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64031
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-03  
เวลา 16:47:20  
แจ้งจัดทำคำเสนอขอครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 15 มีนาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64030
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-03  
เวลา 16:44:49  
แจ้งกำหนดการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64029
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-16  
เวลา 10:00:53  
ขอความอนเุคราะห์อาจารย์เข้ามาให้คำแนะนำด้านการประหยัดพลังงาน  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง)  64028
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-16  
เวลา 09:49:50  
ขอเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64027
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-16  
เวลา 09:42:34  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโครงการสิ่งก่อสร้าง   (กองกลาง)  64026
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-16  
เวลา 09:35:33  
แจ้งระงับสิทธิ์การให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64025
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-08  
เวลา 14:21:02  
ตารางประจำตัวผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  64024
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-05  
เวลา 14:49:39  
แจ้งจัดสรรค่าวัสดุฝึก งบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64023
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-02  
เวลา 09:34:11  
แจ้งแบบฟอร์มสำหรับการรายงานผล หัวข้อผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด ข้อ1 ข้อ2 และข้อ3  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64022
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:26:02  
ขอกำหนดฐานข้อมูลพิ้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในัวนที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64021


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100