(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:22:01  
ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มอัตรากำลังFM02-06 ประจำภาคการศึกษาที่1และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564  (งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64020
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:17:36  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 2 การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ 10ก.พ.64  (กองพัฒนานักศึกษา)  64019
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:15:46  
ทุนการศึกษา บริษัท FWD ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64018
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:14:08  
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา)  64017
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:11:58  
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (กองพัฒนานักศึกษา)  64016
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-25  
เวลา 11:57:57  
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ 2(ภาคใต้)  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64015
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-19  
เวลา 14:35:15  
ขอแจ้งส่งประมาณการวัสดุไตรมาส 2 ครั้งที่ 2 เลื่อน จาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันที่ 22 มกราคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64014
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-19  
เวลา 14:24:07  
ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการลงทุน และแนะนำวิธีการใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกองทุนฯ เพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง (ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 22มค64)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64013
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-19  
เวลา 14:16:33  
ขอเชิญหัวหน้าสาขาประชุมพิจารณาเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระ ประจำปรการศึกษา 2563 (วันพุธที่20 มกราคม 2564) (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64012
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-19  
เวลา 14:05:53  
แจ้งกำหนดการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64011
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 15:18:18  
จัดส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อพิจารณาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64010
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 15:14:44  
ขอคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 มกราคม 2564)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64009
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 15:12:16  
แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64008
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 15:10:27  
การลงเวลาปฏิบัติราชการ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64007
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 14:59:53  
ขอสำรวจรายละเอียดข้อมูลด้านการพัฒนาเป้าหมายคุณวุฒิ เป้าหมายในการดำรงตำแหน่งและความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ 27 มกราคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64006


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100