(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-11  
เวลา 17:13:57  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับการเขียนโปรแกรมทางด้าน Image Processing, Embedded System Design และ Modern Based Design สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)  64005
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-04  
เวลา 15:21:40  
ขอกำหนดส่งใบสอนชดเชย/ใบสอนแทน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งวดที่ 1-4 (ภาคสมทบ)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64004
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-04  
เวลา 15:19:04  
ขอกำหนดการจัดส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งวดที่ 1-4  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64003
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-04  
เวลา 15:16:43  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (TQF-3.3) และส่ง มคอ.5และมคอ.6ผ่านระบบTQFOnline ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2563  (งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64002
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-04  
เวลา 14:47:27  
รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64001
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-30  
เวลา 23:06:36  
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63353
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-22  
เวลา 21:06:24  
ประกาศ เรื่องแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่สงขลา  (กองกลาง)  63352
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:31:01  
ขอส่งตัวอย่างการจัดทำมคอ.3 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63351
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:29:37  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม ภายใต้โครงการ เปิดโลกวิชาการและวิชาชีพ Smart Engineering for All Open House2021  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63350
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:27:37  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียบรู้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 3 ธค63  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63349
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:26:00  
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการค่ายอยากเป็นวิศว มทร.ศรีวิชัย  (ฝ่ายวิขาการและวิจัย)  63348
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:22:26  
การดำเนินงานเกี่ยวกับจัดส่ง มคอ.3 และมคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.3/มคอ.4ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2563  (งานการเรียนการสอน)  63347
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:20:10  
ขอความอนุเคราะห์เปิดบ้าน โครงการค่ายอยากเป็นวิศว มทร.ศรีวิชัย ๒  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63346
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:03:19  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลอาคารสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยกระบวนการจำลองสารสนเทศอาคาร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  63345
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 15:48:00  
ตารางนับสัปดาห์เเรียน วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (งานวิชาการ)  63342


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100