(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 15:47:15  
ตารางนับสัปดาห์เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (งานวิชาการ)  63341
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 14:30:09  
เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะ 6 เดือน  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63340
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 14:27:20  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563  (กองพัฒนานักศึกษา)  63339
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 14:22:43  
อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอ.สุราษฎณ์ธานี)  63338
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 14:20:57  
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63337
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 13:42:21  
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563)  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  63336
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 13:36:41  
ขอความอนุุเคราะห์บุตคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 คน ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอธิการบดี (ดร.สหพงศ์ และ อ.ธนากร)  (สำนักงานอธิการบดี)  63335
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 13:31:29  
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทุนประเภทที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (นายชัยยพร หนูบุญ โทรคมนาคม)  (กองพัฒนานักศึกษา)  63334
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-25  
เวลา 01:45:49  
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 (ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา)  63333
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-23  
เวลา 09:31:51  
แบบฟอร์มเสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขา  (-)  63332
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-18  
เวลา 13:27:14  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.3/มคอ.4 (TQF3.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (งานการเรียนการสอน)  63331
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:39:14  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (งานความรู้ถ่ายทอดสู่สังคม โครงการจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  63330
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:17:34  
แจ้งตัวชี้วัดของข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63329
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:14:22  
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63328
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:09:07  
ขอให้จัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63327


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100