(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:06:15  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโครงการสิ่งก่อสร้าง  (กองกลาง)  63326
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:04:17  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนนวัตกรรมทรีพย์สินทางปัญญาสำหรับนักศึกษาอย่างง่าย (ส่งแบบตอบรับ 19 พ.ย. 63)  (งานทรัพย์สินทางปัญญา)  63325
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:01:15  
ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63324
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:50:22  
ส่งหนังสือ เรื่อง กำกับ ติดตาม และเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอยระยะเวลา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63323
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:47:39  
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเดินทางไปราชการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)  63322
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:45:05  
ทุนการศึกษาโครงการ ส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนอายิโนะโมะโตะ) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 63  (กองพัฒนานักศึกษา)  63321
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:42:14  
ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลโครงการการหาพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  63320
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:38:05  
ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชนคนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ณ บ้านหัวนอน วัดคูเต่า อ.บางกล่ำ  (คณะศิลปศาสตร์)  63319
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:35:19  
ขออนุญาตนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและพิจารณาเวลาเรียนให้กับนักศึกษา 2 ราย นายธารินทร์ ขันตยาคโม และ นายณรงค์กร พิพัฒณกุล (วท)  (กอพัฒนานักศึกษา)  63318
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-28  
เวลา 16:17:50  
ขอความร่วมมือสร้างโพรไฟล์ในเว๊บไซต์ Google Scholar (ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)  (งานวิทยบริการและสารสนเทศ)  63317
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-27  
เวลา 17:38:08  
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการพัฒนาวิชาชีพช่าง โดยบริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมศรีวิศว  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63316
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-27  
เวลา 17:35:43  
ขอความอนเุคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการรับสมัครงาน โดยบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 25 พ.ย.63 (ส่งชื่อ 5 พ.ย.63)  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63315
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-24  
เวลา 09:43:02  
สำรวจความต้องการขอรับทุนการศึกษาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอให้จัดส่งคำขอรับทุนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563  (กองบริหารงานบุคคล)  63314
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-24  
เวลา 09:40:35  
ขอแจ้งการส่งประมาณการวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  (งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63313
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-22  
เวลา 08:41:36  
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  63312


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100