(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 10:49:39  
การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63293
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 10:47:32  
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนด  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63292
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 10:45:47  
พิจารณาโควตาเรียนดี ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63291
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 10:30:12  
ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020 นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครและประวัติผลงาน ได้ในวันที่ 14 ต.ค.63   (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.))  63290
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-07  
เวลา 12:02:50  
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) เงินรายได้ (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63289
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-07  
เวลา 12:00:52  
ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และรายละเอียดงานจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (งานพัสดุ กองคลัง)  63288
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-02  
เวลา 09:24:25  
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการกำหนดภาระงานสอนและบริหารการจัดอัตรกำลังที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันที่ 7 ต.ค.63 เวลา 09.30น ห้องประชุมเฟืองทอง  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63287
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-02  
เวลา 09:21:55  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพช่าง โดยบริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด ในวันพุธที่ 28 ต.ค.63  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63286
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-02  
เวลา 09:20:06  
สำรวจจำนวนนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01-312-015 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 16 ต.ค.63  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63285
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-29  
เวลา 09:40:45  
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63284
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-25  
เวลา 17:15:42  
สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30น.-12.00น. ณ ศูนย์บริการสุขภาพราชมงคลศรีวิชัย (ห้องพยาบาล) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  (กองพัฒนานักศึกษา)  63283
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-25  
เวลา 14:52:43  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63282
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-25  
เวลา 14:49:25  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001425 เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติแบบจานหมุน  (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา)  63281
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-25  
เวลา 14:46:02  
แจ้งนโยบายเห็นชอบให้หลักสูตรดำเนินการตามระบบประกัยชนคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-OA ประจำปีการศึกษา2563 ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting   (งานประกันคุณภาพ)  63280
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:19:07  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 หากมีการทักท้วงสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 และส่งผลการประเมินคืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในัวนที่ 25 กันายน 2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63279


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100