(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:16:00  
ข้อตกลงและแบบประมเินผลการปฏิบัติราชการ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63278
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:09:58  
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเตรียมความหร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช  (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา)  63277
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:07:25  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63276
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:05:18  
ขอความอนเุคราะห์แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  (มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)  63275
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:03:05  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง  (กองกลาง)  63274
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-22  
เวลา 16:29:28  
ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้อง 20201 อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  63273
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 11:24:49  
ขอให้สาขาทบทวนรายละเอียดรุภัณฑ์และจัดทำคำเสนอขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 65-69และส่งภายในวันอังคารที่15กันยายน2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63272
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:21:31  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2560  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63271
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:19:51  
การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ส่งประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63270
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:17:38  
แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (รบ.) ด้วย วท.ทุ่งสง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษา พบว่า นายณัฐภัทร มัคสิงห์ (วล.) ไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63269
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 09:38:21  
เสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพช่าง กำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2563 รับนักศึกษา 60 คน  (บริษัทอริยะรุ่งเรืองจำกัด)  63268
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-09  
เวลา 09:28:30  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วันหยุดพิเศษเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563  63267
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-03  
เวลา 11:30:29  
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคเรียนที่ 1/2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63266
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-02  
เวลา 12:47:26  
ส่งเอกสารขออนุญาตรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63265
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-02  
เวลา 12:46:25  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เรื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพารเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63264


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100