(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-19  
เวลา 16:23:44  
ขอส่งสำเนาหนังสือของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63248
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-19  
เวลา 16:17:13  
ขอส่งสำเนาหนังสือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563 ส่งเอกสารภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63247
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-19  
เวลา 16:10:51  
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งและประกาศผู้ได้รับคัดเลือกกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากผู้แทนสมาชิก  (งานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี)  63246
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-19  
เวลา 16:08:43  
หลักเกณฑ์การย้ายและการตัดโอนลูกจ้างชั่วคราว  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63245
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-19  
เวลา 16:06:28  
การตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรณีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ email ไม่ถูกต้อง หรือผู้ที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อมูลด้วยระบบ e-filing ได้ด้วยตนเอง  (กองบริหารงานบุคคล)  63244
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-17  
เวลา 17:20:58  
ขออนุญาตและพิจาณณาเวลาเรียนให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 (ชายและหญิง)เข้ารับกิจกรรมของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 17 สิงหาคม2563 เวลา 09.00-12.00 และในวันที่ 13 ก.ย.63 เวลา 08.00-12.00   (กองพัฒนานักศึกษา)  63243
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-17  
เวลา 17:17:50  
ขอเชิญอาจารย์และขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Ruts Boot Camp ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จ.พัทลุง  (หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม)  63242
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-14  
เวลา 16:14:21  
เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63241
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-14  
เวลา 16:12:38  
ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ราย นายกฤตนัย ณ สงขลานักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเอกสารขอรับทุนภายในวันพุธที่ 19 ส.ค.63  (กองพัฒนานักศึกษา)  63240
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-14  
เวลา 16:10:04  
แจ้งผลการพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เบื้องต้น)  (กองนโยบายและแผน)  63239
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-14  
เวลา 16:07:29  
ขอกำหนดการส่งใบสอนชดเชย/ใบสอนแทน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งวดที่ 1-4 ภาคสมทบ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63238
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-14  
เวลา 16:06:09  
ขอกำหนดการส่งใบสอนชดเชย/ใบสอนแทน ประจำภาคการศึกษาทื่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63237
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-14  
เวลา 16:04:12  
ขอแจ้งอัตราการเบิกค่าสอนพิเศษนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63236
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-13  
เวลา 10:06:23  
ส่งรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63235
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-13  
เวลา 10:05:07  
ส่งเอกสารขออนุญาตรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63234


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100