(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:15:05  
ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 83  (กองกลาง งานประชาสัมพันธ์)  64432
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:13:47  
ขอแนะนำหลักสูตรการอบรมและสัมมนาสำหรับคณาจารย์ หลักสูตร เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Online) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30  (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))  64431
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:11:13  
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเคร่องสูบน้ำแบบการไหลผสม(พญานาค)  (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)  64430
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:09:39  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่4)พ.ศ.2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64429
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:46:38  
ขอความอนเุคราะห์ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อนักศึกษาที่เปิดใช้บริการ Prompt Pay  (กองคลัง)  64428
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:45:15  
ขอความอนุเคราะห์ส่ง มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (หลักสูตร TQF) ประจำปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64427
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:43:07  
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64426
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:39:04  
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทุนประเภทที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64425
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:37:20  
การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64424
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:35:58  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64423
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:32:17  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ  (มหาวิทยาลัย)  64422
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:30:39  
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 37  (กองพัฒนานักศึกษา)  64421
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:28:34  
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณารายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมและคุู่มือองค์ความรุ้  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64420
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:26:55  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ.3 และมคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงานมคอ.3/มคอ.4 (TQF.3.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2564  (งานการเรียนการสอน)  64419
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:24:58  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเขียนรายงานวิจัยระยะ 6 เดือน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน บพท.  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64418