(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:26:00  
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการค่ายอยากเป็นวิศว มทร.ศรีวิชัย  (ฝ่ายวิขาการและวิจัย)  63348
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:22:26  
การดำเนินงานเกี่ยวกับจัดส่ง มคอ.3 และมคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.3/มคอ.4ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2563  (งานการเรียนการสอน)  63347
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:20:10  
ขอความอนุเคราะห์เปิดบ้าน โครงการค่ายอยากเป็นวิศว มทร.ศรีวิชัย ๒  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63346
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:03:19  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลอาคารสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยกระบวนการจำลองสารสนเทศอาคาร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  63345
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 15:48:00  
ตารางนับสัปดาห์เเรียน วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (งานวิชาการ)  63342
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 15:47:15  
ตารางนับสัปดาห์เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (งานวิชาการ)  63341
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 14:30:09  
เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะ 6 เดือน  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63340
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 14:27:20  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563  (กองพัฒนานักศึกษา)  63339
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 14:22:43  
อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอ.สุราษฎณ์ธานี)  63338
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 14:20:57  
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63337
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 13:42:21  
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563)  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  63336
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 13:36:41  
ขอความอนุุเคราะห์บุตคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 คน ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอธิการบดี (ดร.สหพงศ์ และ อ.ธนากร)  (สำนักงานอธิการบดี)  63335
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-07  
เวลา 13:31:29  
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทุนประเภทที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (นายชัยยพร หนูบุญ โทรคมนาคม)  (กองพัฒนานักศึกษา)  63334
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-25  
เวลา 01:45:49  
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 (ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา)  63333
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-23  
เวลา 09:31:51  
แบบฟอร์มเสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขา  (-)  63332