(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-10  
เวลา 17:21:49  
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 88/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจปัญหาเพื่อขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์   (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64171
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-10  
เวลา 17:16:37  
การจัดส่งเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2564  (งานพัสดุ กองคลัง)  64170
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-09  
เวลา 17:30:51  
แจ้งรับสมัครทุนการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมสำเนาคำสั่งที่ 84/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64169
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-09  
เวลา 17:28:01  
แจ้งการขยายเวลาการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64168
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-09  
เวลา 17:26:18  
แจ้งการขยายเวลาการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64167
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-09  
เวลา 17:24:14  
ขอเชิญบุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสุตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563   (คณะเทคดนโลยีและการจัดการ)  64166
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-06  
เวลา 16:41:33  
รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกาา ภายในัวนที่ 10 สิงหาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64165
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-05  
เวลา 12:30:49  
การดำเนินการสำรวจปัญหาเพื่อขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์   (กองพัฒนานักศึกษา)  64164
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-04  
เวลา 12:21:40  
ขอเชิญประชุม เพื่อหารือความร่วมมือในด้านวิชาการ MOU ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564ตั้งแต่เวลา 13.30น. ประชุมออนไลน์ Google Meet  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64163
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-04  
เวลา 12:15:11  
แจ้งยอดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในัวนที่ 30 กันยายน2564  (งานพัสดุ กองคลัง)  64162
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-04  
เวลา 10:47:51  
ขอเชิญหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา online ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64161
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-03  
เวลา 12:02:39  
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในด้านวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ  (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3)  64160
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-03  
เวลา 11:59:40  
ขอเชิญรับฟังเวสวนาออนไลน์IMTTTalkonlineRuts ภายใต้หัวข้อการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (สนง.การจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64159
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-02  
เวลา 15:32:43  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  (วิทยาลัยรัตภูมิ)  64158
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-30  
เวลา 16:57:49  
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  64157