(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-30  
เวลา 10:38:09  
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (สำนักงานอธิการ)  63218
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-25  
เวลา 12:03:23  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 3)  (กองคลัง มทร.ศรีวิชัย)  63217
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-25  
เวลา 12:02:27  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2)  (กองคลัง มทร.ศรีวิชัย)  63216
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-25  
เวลา 12:01:41  
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.2563  (กองคลัง มทร.ศรีวิชัย)  63215
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-25  
เวลา 11:52:54  
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโนลีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 3) (กองคลัง มทร.ศรีวิชัย)  63214
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-24  
เวลา 17:04:56  
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และตัวแทนธนาคารกรุงไทย จะเข้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่น่ารู้ของกองทุน พื้นที่สงขลา ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ฯ  (กองบริหารงานบุคคล)  63213
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-23  
เวลา 16:58:06  
ส่งรายการพัสดุชำรุด พร้อมแนบภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563  (งานพัสดุ กองคลัง)  63212
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-23  
เวลา 16:55:29  
ขอให้จัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563  (งานการเรียนการสอน)  63211
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-22  
เวลา 16:50:22  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร Generator Control and Protection วันที่ 23-25 กันยายน 2563 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ  (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง)  63210
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-22  
เวลา 16:48:42  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี Underground Cable ร วันที่ 16-18 กันายนยน 2563 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ  (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง)  63209
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-22  
เวลา 16:46:36  
ขอเชิญส่งบุคลารเข้ารับการอบรม เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 10-11 กันยายน 2563 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ  (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง)  63208
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-22  
เวลา 16:45:10  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร Protective Relaying 1 วันที่ 26-28 ส.ค.63 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ  (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง)  63207
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-22  
เวลา 16:43:14  
ขอแจ้งการรับสมัครนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ยี่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563)  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  63206
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-22  
เวลา 10:58:18  
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการขอเบิกจ่ายค่าสอนภาคสมทบและค่าสอนพิเศษสำหรับอาจาร์จ่างสอนรายชั่วโมงแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (กองคลัง มทร.ศรีวิชัย)  63205
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-21  
เวลา 18:40:46  
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการวันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและสมทบเข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย กิจกรรมย่อยที่1 พิธีไหว้ครูผ่านสื่อออนไลน์facebook live กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00เป็นต้นไป  (กองพัฒนานักศึกษา)  63204


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100