(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-21  
เวลา 18:36:10  
ประกาศสนับสนุนทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่31กรกฎาคม2563  (กองทุนเพื่อความเสมอภาตทางการศึกษา)  63203
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-20  
เวลา 18:36:34  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย จัดขึ้นในวันที่ 20สิงหาคม2563 ณ ม.ราชภัฎภูเก็ต หมดเขตรับสมัคร5สิงหาคม2563  (สำนักงานอธิการบดี)  63202
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-20  
เวลา 18:18:52  
แจ้งนักวิจัยเร่งดำเนินการเบิกเงินวิจัยทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ2562 และทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ2563 15ส.ค63   (กองคลัง มทร.ศรีวิชัย)  63201
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-20  
เวลา 13:55:34  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (TQF.3-3) และส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ผ่านระบบ TQF Online ภายใน 24 ก.ค.63 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   (งานการเรียนการสอน)  63200
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-15  
เวลา 14:48:36  
แจ้งการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปี 2562 ขอแจ้งให้นักวิจัยที่ขยายเวลาการทำวิจัยครั้งที่ 2 ไปแล้วนั้น ดำเนินการเบิกเงินวิจัยงวดที่2และ3 และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบผลผลิตโครงการวิจัย ภายในวันที่ 10สิงหาคม2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63199
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-15  
เวลา 14:39:28  
แจ้งการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัย ดำเนินการเบิกเงินวิจัยงวดที่2และ3 พร้อมส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10สิงหาคม 2563 และแนบผลผลิตของโครงการวิจัย  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63198
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-14  
เวลา 09:34:29  
ตารางนับสัปดาห์ (เฉพาะนักศึกษาวิศวกรรมกลเรือ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63197
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-14  
เวลา 09:33:12  
ตารางนับสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63196
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-09  
เวลา 09:44:34  
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30น.-12.00น.ณ ห้องประชุมเฟืองทอง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63195
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-08  
เวลา 12:12:25  
ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4) กำหนดส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563  (กองพัฒนานักศึกษา)  63194
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-08  
เวลา 10:22:40  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 13-14 กค63   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63193
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-03  
เวลา 11:12:20  
ขอรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาสำหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  63192
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-02  
เวลา 11:22:34  
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา2563 โดยห้ามมิให้มีการนัดแนะพบปะนักศึกษาใหม่เพื่อจัดกิจกรรมฯ ทุกรูปแบบทั้งในและนอกสถานที่มหาวิทยาลัย,อนุญาตให้จัดกิจกรรมรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ได้ แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีบรรยากาศที่ดี สร้างความอบอุ่นและความสุข อยู่ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมที่สังคมยอมรับได้ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถให้อาจารย์และผู้ปกครองร่วมสังเกตการณ์ได้  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63191
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-02  
เวลา 09:10:25  
ข้อมูลช่องทางการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63190
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-02  
เวลา 09:06:32  
แนวปฏิบัติในการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63189


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100