(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-02  
เวลา 15:10:12  
ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563  (กองพัฒนานักศึกษา)  63155
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-02  
เวลา 15:06:51  
ส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดยถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป  (กองคลัง)  63154
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-02  
เวลา 15:04:16  
ขอเรียนเชิญหัวหน้าสาขาฯ ร่วมบันทึก VDO กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย.63 ณ สำนักานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 เวลา 09.30-10.00น.  (ฝ้ายพัมนานักศึกษา)  63153
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-02  
เวลา 15:01:47  
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564   (กองบริหารงานบุคคล)  63152
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-02  
เวลา 14:59:51  
ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง 1. สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนคงเหลือจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.สำเนาคำสั่ง ม. ที่ 570/2563 ลงวันที่ 21 พ.ค.63 เรื่อง ให้ข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน  (กองบริหารงานบุคคล)  63151
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-29  
เวลา 11:37:49  
ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563  (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา)  63150
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-29  
เวลา 11:33:44  
ยกเลิกประกาศและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63149
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-29  
เวลา 11:16:33  
ขอเชิญนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประชุมวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 10 นาที ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63148
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-29  
เวลา 11:10:23  
ขอแจ้งรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 1 มิถุนายน 2564)  (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา บริการสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา)  63147
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-21  
เวลา 15:50:40  
แจ้งรายชื่อนักวิจัยเพื่อนำเสนอหัวข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม- 5 มิถุนายน 2563  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63145
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-20  
เวลา 16:49:32  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ส่งระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภายในัวันที่ 8 มิถุนายน 2563  63144
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-20  
เวลา 16:02:43  
ขอเชิญประชุมพิจารณาการเสนอขอโครงการและครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. โดยการประชุมรูปแบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google Meet  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63143
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-20  
เวลา 15:58:34  
ตารางนับสัปดาห์เรียน ภาคการศึกาษาที่ 3/2562  63142
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-18  
เวลา 17:13:38  
ทุนการศึกษา บริษัท ไอ แอนด์ ไอ เทคโนโยลี จำกัด แจ้งนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว)  63141
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-18  
เวลา 16:36:46  
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์2 ชั้น 4 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63140


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100