(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-18  
เวลา 15:59:07  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  (สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย)  63139
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-14  
เวลา 15:09:12  
ขอข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 พฤาภาคม 2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63138
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-13  
เวลา 10:23:53  
ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 3.3 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63137
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-12  
เวลา 16:19:36  
แจ้งจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนืกส์ ฯ  (งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63136
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-12  
เวลา 12:58:20  
ขอให้จัดส่งเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ  (งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63135
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-01  
เวลา 15:49:06  
แจ้งคู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง ณ 22 เมษายน 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (กองนโยบายและแผน)  63134
 โพสข่าวเมื่อ 2020-05-01  
เวลา 12:43:35  
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  (สำนักงานอธิการบดี)  63133
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-30  
เวลา 17:10:03  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (TQF3.3) และ ส่ง มคอ.5และ มคอ.6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TQF Online ของงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และส่งตารางสรุปในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563  (งานการเรียนการสอน)  63132
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-30  
เวลา 17:06:58  
ขอให้จัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  (งานการเรียนการสอน)  63131
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-30  
เวลา 17:05:45  
ตามที่หัวหน้าโครงการฯได้เบิกเงินวิจัยงวดที่ 3 ไปแล้ว ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายในงวดที่ 3และสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัย (วจ.2ด.) พร้อมแนบผลผลิตงานวิจัย ส่งถึงคณะฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63130
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-28  
เวลา 11:43:16  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ฉบับ 1. ประกาศ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 และ 2. ประกาศ เรื่อง ลูกจ้าลประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63129
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-27  
เวลา 11:52:09  
ขอให้จัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63128
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-27  
เวลา 11:21:16  
ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63127
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-27  
เวลา 11:19:55  
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่านแจ้งให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบและเสนอชื่อดังต่อไปนี้  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63126
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-27  
เวลา 11:18:42  
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณ๊ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63125


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100