(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-09  
เวลา 09:38:44  
แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานภาคฤดูร้อน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63109
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-08  
เวลา 14:58:08  
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563   (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)  63108
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-03  
เวลา 10:20:56  
ขอเลื่อนวันอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารทุกหลักสูตรอบรม ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จะเข้าสู่ภาวะปลอดภัย  (กองบริหารงานบุคคล)  63107
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-03  
เวลา 10:18:44  
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายในวันที่ 20-27 เมษายน 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63106
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-03  
เวลา 10:16:56  
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 The 43rd Electrical Engineering Conference (EECON-43) ในวันที่ 28-30 ตุลาคม ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://eecon43.nu.ac.th  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร)  63105
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-03  
เวลา 09:40:32  
แจ้งขยายกำหนดการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2563 จากเดิม ในวันที่ 1-17 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 1-30 เมษายน 2563  (กองพัฒนานักศึกษา)  63104
 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-01  
เวลา 18:23:01  
ขอให้แสดงตัวอย่างเอกสารในการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนทำข้อตกลง  (ผศ.ชลัช สัตยารักษ์)  63103
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-29  
เวลา 15:11:21  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63101
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-28  
เวลา 11:46:48  
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด (สายวิชาการ) รอบประเมิน 2/2563  63100
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-28  
เวลา 11:32:17  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63099
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 16:27:10  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63098
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 16:22:10  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 267/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน จำนวน 1 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  63097
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 16:11:48  
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 สำหรับรายวิชาฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยอนุญาตให้สำหรับผู้ที่จะสำเน็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เท่านั้น  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63096
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 16:04:36  
แจ้งแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 สำหรับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63095
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 14:01:52  
คำอธิบาย 2 คำอธิบายศัพท์ ด้านสมรรถนะ พฤติกรรม  (-)  63094


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100