(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 14:01:18  
คำอธิบาย 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด รอบ 2/2563  (-)  63093
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 14:00:38  
แนวทางการทำข้อตกลง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2563 (1 มีนาคม 2563- 31 สิงหาคม 2563)  (-)  63092
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 13:59:19  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  (-)  63091
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-20  
เวลา 10:06:29  
ขอเชิญหัวหน้าสาขาฯ ประชุมข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2563 (1 มีนาคม 2563-31 สิงหาคม 2563) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น.-12.00น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63090
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-18  
เวลา 11:45:33  
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบประเมินที่ 1/2563  (กองบริหารงานบุคคล)  63089
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-18  
เวลา 11:44:12  
แนวทางการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS) รอบที่ 2 (โควตา)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63088
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-16  
เวลา 15:27:24  
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประจำภาคของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563-5 เมษายน 2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63087
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 17:11:46  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 เรื่อง 1. ประกาศฯ เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงานและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1ฉบับ 2. ประกาศฯ เรื่อง ยุบเลิกส่วนงานภายในระดับกอง  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63086
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 17:09:37  
ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตำราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63085
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 17:07:55  
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ว.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 1 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63084
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 17:05:53  
ขอส่งสำเนาหนังสือ แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 184-1/2563 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรหัสวิชาบังคับก่อน แก้ไขคำอธิบายรายวิชา และแก้ไขแผนการเรียน วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2560)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63083
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 17:03:24  
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63082
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 17:02:19  
รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เนืองจากไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนด ให้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63081
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 16:58:42  
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564  (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี)  63080
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 14:40:44  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรงอิสระ) รอบ 3.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63079


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100