(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-30  
เวลา 16:04:19  
การจัดส่งการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 (20กันยายน 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64156
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:31:53  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา 29 กรกฏาคม2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64155
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:29:43  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5และมคอ.6 (TQF-3.3) และส่ง มคอ.5 และมคอ.6 ผ่านระบบ TQF Online ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่13สิงหาคม2564  (งานการเรียนการสอน)  64154
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:27:24  
แจ้งกำหนดการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64153
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:25:59  
การจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่10สิงหาคม2564  (งานการเรียนการสอน)  64152
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:24:22  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช.ที่สทช 2310/26068 ลงวันที่13กรกฏาคม2564 เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64151
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:21:32  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากการวิจัย Research Impact Evaluation วันที่4สิงหาคม2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64150
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:19:35  
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการวันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64149
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:18:02  
ผลการพิจารณาที่พัก  (กองกลาง)  64148
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-23  
เวลา 16:35:03  
ขอเชิญประชุมการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64147
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-23  
เวลา 09:44:14  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.2563  (สภามหาวิทยาลัย)  64146
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-22  
เวลา 17:58:53  
การจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564 ส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอนภายในัวนที่10สิงหาคม2564  (งานการเรียนการสอน)  64145
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-22  
เวลา 17:14:56  
ตารางนับสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (-)  64144
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-20  
เวลา 15:25:59  
ขอส่งสำเนาประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสมยศ มุสิแดง ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนการศึกษาไปกองพัฒนานักศึกษา ภายในัวนที่ 30 กรกฏาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64143
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-19  
เวลา 20:41:43  
แบบฟอร์มพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  64142