(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้าที่ 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-04  
เวลา 11:36:04  
การไปฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65330
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:33:18  
ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ดร.อธิโรจน์ มะโน)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  65329
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:31:37  
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)  65328
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:30:44  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 เรื่อง  (กองกลาง)  65327
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:29:41  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเหลาโจทย์และเครื่องมือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิชิตทุน (สวก.) ประจำปีงบประมาณ 2566  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65326
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:27:53  
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Webinar) และร่วมรับฟังการเปิดรับข้อเสนอเข้าร่วมศึกษาถอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศ (GenNX Model)  (สำนักงานอธิการบดี)  65325
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:26:07  
แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting  (กองกลาง)  65324
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:25:11  
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน  (กองกลาง)  65323
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:23:46  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (กองนโยบายและแผน)  65322
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:22:50  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Sustainable Aricultural and Environment (SAE 2022)  (สำนักงานอธิการบดี)  65321
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:22:15  
ขอส่งหนังสือคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 18  (กองกลาง)  65320
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:21:00  
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)  65319
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:19:56  
ขอความอนเุคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)  65318
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-01  
เวลา 10:18:56  
แจ้งนักวิจัยดำเนินการส่งข้อเสนองบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  65317
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-30  
เวลา 16:18:33  
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)  (บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมนเนจเม้นท์ จำกัด)  65316


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100