(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-18  
เวลา 13:27:14  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.3/มคอ.4 (TQF3.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (งานการเรียนการสอน)  63331
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:39:14  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (งานความรู้ถ่ายทอดสู่สังคม โครงการจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  63330
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:17:34  
แจ้งตัวชี้วัดของข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63329
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:14:22  
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63328
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:09:07  
ขอให้จัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63327
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:06:15  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโครงการสิ่งก่อสร้าง  (กองกลาง)  63326
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:04:17  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนนวัตกรรมทรีพย์สินทางปัญญาสำหรับนักศึกษาอย่างง่าย (ส่งแบบตอบรับ 19 พ.ย. 63)  (งานทรัพย์สินทางปัญญา)  63325
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 16:01:15  
ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63324
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:50:22  
ส่งหนังสือ เรื่อง กำกับ ติดตาม และเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอยระยะเวลา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63323
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:47:39  
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเดินทางไปราชการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)  63322
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:45:05  
ทุนการศึกษาโครงการ ส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนอายิโนะโมะโตะ) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 63  (กองพัฒนานักศึกษา)  63321
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:42:14  
ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลโครงการการหาพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  63320
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:38:05  
ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชนคนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ณ บ้านหัวนอน วัดคูเต่า อ.บางกล่ำ  (คณะศิลปศาสตร์)  63319
 โพสข่าวเมื่อ 2020-11-17  
เวลา 15:35:19  
ขออนุญาตนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและพิจารณาเวลาเรียนให้กับนักศึกษา 2 ราย นายธารินทร์ ขันตยาคโม และ นายณรงค์กร พิพัฒณกุล (วท)  (กอพัฒนานักศึกษา)  63318
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-28  
เวลา 16:17:50  
ขอความร่วมมือสร้างโพรไฟล์ในเว๊บไซต์ Google Scholar (ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)  (งานวิทยบริการและสารสนเทศ)  63317