(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-04  
เวลา 17:01:56  
ขอเชิญประชุมเพื่อศึกษา ทบทวน และวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00น. ผ่าน Zoom  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64417
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-04  
เวลา 16:59:11  
ขอสำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็นหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64416
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-04  
เวลา 16:57:01  
แจ้งตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64415
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-03  
เวลา 15:54:02  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64414
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:30:56  
กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เสนอชื่อศิษย์เก่าดำเด่นพร้อมผลงาน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64413
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:29:22  
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ  (กองกลาง)  64412
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:28:29  
ขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดำเด่น ประจำปี 2565  (กองพัมนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64411
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:26:24  
ประกาศใาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 13)  (สำนักงานอธิการบดี)  64410
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:25:02  
ขอสำรวจความต้องการหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64409
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:22:35  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2564 (World Toen Planning Day)  (สำนักงานอธิการบดี)  64408
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:20:47  
มหาวิทยาลัย ส่งสำเนาหนังสือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64407
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:19:09  
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64406
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:17:49  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอส่งประกาศผู้อำนนวยการทางหลวงท้องถิ่น  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64405
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:16:19  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64404
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:14:42  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง เสนอชื้อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน แจ้งให้หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์และพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64403