(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 14:38:02  
ส่งประกาศ และแนวทางปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63078
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-13  
เวลา 14:35:59  
กำหนดการเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโนลีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2563 / ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2562  (งานสภาวิชาการ)  63077
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-12  
เวลา 12:46:17  
ขอสำรวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ไตรมาส 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถดูรายชื่อหนังสือ และแบบฟอร์มการสำรวจได้ที่ http://bit.ly/3bVBvy3 ทั้งนี้สามารถส่งข้อมูลได้ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  63076
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-12  
เวลา 12:41:34  
ขอความอนเุคราะห์ผู้สอน ในรายวิชาเปิด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)  63075
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-11  
เวลา 15:41:53  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมบังคับ)  (กองพัฒนานักศึกษา)  63074
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-11  
เวลา 15:38:31  
ขอส่งแบบลงทะเบียน/แบบยืนยัน จำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. (ยังไม่ได้รับเอกสารแนบ)  (กองพัฒนานักศึกษา)  63073
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-11  
เวลา 15:36:25  
ขอแจ้งรายชื่อการอนุมัติขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2563 ทาง http://dsd.rmutsv.ac.th/node/7879  (กองพัฒนานักศึกษา)  63072
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-11  
เวลา 15:34:36  
แจ้งการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 งานสหกิจฯ จึงกำหนดให้ทุกหลักสูตรฯ จัดการนำเสนอผลงานสหกิจฯ ณ หลักสูตรฯ และคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับหลักสูตรฯ ส่งข้อมูลยังงานสหกิจฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มาประกวดระดับคณะฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป และให้นักศึกษารายอื่น ๆ ให้ชมการแพร่ภาพสด และแจ้งยืนยันตัวตนในระบบ  (ฝ่านวิชาการและวิจัย)  63071
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-10  
เวลา 13:23:16  
ขอนำส่ง มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63070
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-09  
เวลา 13:56:40  
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาพื้นฐานสายสัญญาณ  (INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED)  63067
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-06  
เวลา 16:51:04  
ขอแจ้งกระบวนการดำเนินงาน ภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 ปฏิบัติสหกิจเสร็จสิ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2563  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  63066
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-06  
เวลา 16:28:24  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 โดยอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความ (Manuscript) เข้สร่วมโครงการผ่านทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้ที่ http://cutt.ly/Hr42NlQ   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63065
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-06  
เวลา 16:18:25  
ขอเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการสืบสานมรดกทางด้านวัฒนธรรมการแกะหนังตะลุง  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63064
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-04  
เวลา 12:04:54  
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และความอนุเคราะห์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานตำนานภูมิปัญญาการแกะหนังตะลุง ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น. ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63063
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-04  
เวลา 11:59:27  
ขอความร่วมมือทุกหลักสูตรสาขาวิชาที่มีหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรที่มีความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.เทคโนโลยีการเกษตร (Smart Farming)และเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2.ท่องเที่ยวท้องถิ่น 3.ผู้ดูแลผู้สูงอายุและพนักงานให้การดูแล 4.ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (FRELE-TH) จัดส่งหลักสูตรอบรมตามแบบฟอร์มนี้ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ dev.reg@rmutsv.ac.th  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63062


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100