(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-03  
เวลา 11:17:15  
ขอส่งแบบรายการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ มคอ.2 ว่าเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือไม่ กำหนดส่งข้อมูลให้สาขาฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63061
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-02  
เวลา 10:35:30  
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบทานศักยภาพและสรุปบทเรียนการดูแลเด็กปฐมวัย วันที่ 2 มีนาคม 2563  (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)  63060
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-02  
เวลา 10:27:37  
ส่งสำเนาหนังสือประกันสังคมจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก http://personnel.rmutsv.ac.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63058
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-02  
เวลา 10:20:27  
ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง  (กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63057
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-27  
เวลา 14:09:48  
ขอบริการวิชาการ หัวข้อ "การดูแลบำรุงรักษาและบริหารต้นทุนพลังงาน"  (บริษัท สิริแสงอะควาคัลเจอร์ จำกัด)  63056
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-27  
เวลา 14:05:25  
บันทึกค่าเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ระดับหลักสูตร ผ่านสารสนเทศ http://eng.rmutsv.ac.th/engineeri/th/iqa ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  63055
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-26  
เวลา 09:38:52  
ตารางประจำตัวผู้สอนรายบุคคล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  63054
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-24  
เวลา 11:17:35  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งคำสั่งดำเนินการจ้างออกแบบ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 71 (อ.อุดม นพรัตน์)  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  63053
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-24  
เวลา 10:54:14  
แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2563 (แจ้งทราบ ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาบังคับก่อน / คำอธิบายรายวิชา / แก้ไขแผนการเรียน ปี3 ปี 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  (งานสภาวิชาการ)  63052
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-24  
เวลา 10:39:32  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา (นายอัลฟีน เงาะ)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์)  63051
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-24  
เวลา 10:38:06  
แจ้งรอบการเปิดภาคการศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63050
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-24  
เวลา 10:36:14  
รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63049
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 17:48:44  
ขเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ Smart Technology and Digital Transformationในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติ อ.หาดใหญ่  (กองกลาง)  63048
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 16:37:33  
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการในผลสัมฤทธิ์ของงานด้านยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดบุคลากรที่สอบผ่านภาษาอังกฤษในรอบการประเมิน 1 กันยายน 2562 ถึง 29 กุุมภาพันธ์ 2563 โดยบุคลากรที่มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์งานด้านยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดบุคลากรสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ได้รับผลการประเมินที่ระดับคะแนนค่าเป้าหมายที่ 5 โดยผู้รับการประเมินไใม่ต้องดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ  (กองบริหารงานบุคคล)  63047
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 16:33:18  
ขอแจ้งเวียนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2562  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63046


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100