(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-27  
เวลา 11:33:14  
ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  (มหาวิทยาลัย)  62333
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-27  
เวลา 11:31:10  
ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  (กองบริหารงานบุคคล)  62332
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-27  
เวลา 11:28:46  
การเบิกจ่ายเงินประจำปี ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  (มหาวิทยาลัย)  62331
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-25  
เวลา 12:54:01  
การแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี​ กรุณาส่งคืนข้อมูลภายในวันที่​ 27​ ธ.ค.62​ ก่อน​เวลา​10.00น.  (งานการเงินและเบิกจ่าย​ กองคลัง)  62330
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-18  
เวลา 16:34:40  
รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62329
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-18  
เวลา 16:31:43  
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการจัดทำหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62328
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-17  
เวลา 11:18:46  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ที่ สข0030/ว37259 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งผู้รับเหมาบริการสมัครประกันสังคมมาตรา 40  (กองคลัง )  62327
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-16  
เวลา 15:06:28  
ขอกำหนดการส่งใบสอนชดเชย/ใบสอนแทน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งวดที่ 1-4 (ภาคสมทบ)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  62326
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-16  
เวลา 15:03:34  
ขอกำหนดการจัดส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งวด 1-4  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  62325
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-16  
เวลา 15:02:33  
ขอกำหนดการส่งใบสอนชดเชย/ใบสอนแทน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  62324
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-16  
เวลา 14:27:03  
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563" และแบ่งสี โครงการ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  62323
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-12  
เวลา 12:14:50  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกร่างหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) ในวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีวิศววิทยา (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62322
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-12  
เวลา 12:10:44  
ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์" เข้าร่วมประกวดในงานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ Open House  (ฝ่ายวิชาาการและวิจัย)  62321
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-12  
เวลา 11:37:44  
แบบฟอร์มตรวจรับวัสดุ  62320
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-06  
เวลา 18:49:06  
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม เปืดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่บ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ในงานนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 พื้นที่สงขลา โดยให้ทุกหลักสูตรสาขาวิชาฯ ดำเนินการแจ้งรายละเอียดกิจกรรม และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม งบประมาณหลักสูตรฯ ละ 3000 บาท โดยส่งรายละเอียดภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62319


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100