(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-04  
เวลา 10:06:04  
ประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  (กองนโยบาบและแผน)  65209
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-04  
เวลา 10:05:04  
แนวปฏิบัติในการทำงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ระลอกใหม่  (สำนักงานอธิการบดี)  65208
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-02  
เวลา 15:01:28  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบระดับประเทศ ศรีสะเกษเกมส์   (ศาลากลางจังหวัดสงขลา)  65207
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-01  
เวลา 11:28:00  
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบ On Site รายบุคคล  65206
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 13:53:15  
ขอแจ้งรายชื่อผู้ทำหน้าที่ผู้แทนหน่วยบริหารโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ  (สำนักงานอธิการบดี)  65205
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 13:51:52  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ  (ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ)  65204
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 13:50:47  
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65203
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 13:45:53  
พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565  (กองบริหารงานบุคคล)  65202
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 13:27:42  
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565  (กองบริหารงานบุคคล)  65201
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 13:26:36  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและ การจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ และ ประกาศกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน ๑ ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65200
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 13:25:08  
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.) พ.ศ. 2565  (กองกลาง)  65199
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 13:24:18  
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)  (สำนักงานอธิการบดี)  65198
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 10:55:43  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตร Premium Course และร่วมเป็นวิทยากร  (สำนักงานอธิการบดี)  65197
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 10:54:03  
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล  (สำนักงานอธิการบดี)  65196
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-28  
เวลา 10:50:50  
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 3.1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65195


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100