(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:09  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อว8394(3)/1807เรื่อง ขอเชิยเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64493
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:06  
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม   (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ)  64492
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:03  
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดและจัดแสดงกิจกรรม ตำบลดีเด่นตามแนวปฏิบัติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรกแก้วให้ประเทศ)  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64491
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:59  
ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง  (สำนักงานอธิการบดี)  64490
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:55  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ Future of Engineers พลิกโฉมวงการวิศวกรไทยเพื่อหนทางรอดในยุคดิสรัปชั่น  (สภาวิศวกร)  64489
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:52  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย)  64488
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:48  
ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64487
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:44  
ขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง  (กองกลาง)  64486
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:36  
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนใหม่ ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีปีการศึกษา 2565 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  (กองพัฒนานักศึกษา)  64485
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:51:47  
ขอส่งสำเนาข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเสา ผู้ช่ววยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64484
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-23  
เวลา 16:58:21  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565  64483
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:12:52  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก ประจำปี 2564  (สสำนักงานอธิการบดี)  64482
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:10:02  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64481
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:07:53  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางการทำสัญญารับทุน   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64480
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:05:17  
ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพที่ใฝ่ฝัน ในวันที่25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และผ่านช่องทางเพจ Facebook Live คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64479


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100