(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:16:50  
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Train the Trainer 2021 ครั้งที่ 2  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา)  64433
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:15:05  
ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 83  (กองกลาง งานประชาสัมพันธ์)  64432
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:13:47  
ขอแนะนำหลักสูตรการอบรมและสัมมนาสำหรับคณาจารย์ หลักสูตร เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Online) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30  (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))  64431
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:11:13  
ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเคร่องสูบน้ำแบบการไหลผสม(พญานาค)  (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)  64430
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:09:39  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่4)พ.ศ.2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64429
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:46:38  
ขอความอนเุคราะห์ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อนักศึกษาที่เปิดใช้บริการ Prompt Pay  (กองคลัง)  64428
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:45:15  
ขอความอนุเคราะห์ส่ง มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (หลักสูตร TQF) ประจำปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64427
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:43:07  
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64426
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:39:04  
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทุนประเภทที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64425
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:37:20  
การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64424
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:35:58  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64423
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:32:17  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ  (มหาวิทยาลัย)  64422
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:30:39  
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 37  (กองพัฒนานักศึกษา)  64421
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:28:34  
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณารายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมและคุู่มือองค์ความรุ้  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64420
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:26:55  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ.3 และมคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงานมคอ.3/มคอ.4 (TQF.3.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2564  (งานการเรียนการสอน)  64419


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100