(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-22  
เวลา 16:46:13  
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64281
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-22  
เวลา 16:44:16  
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  (สำนักงานอธิการบดี)  64280
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-22  
เวลา 16:42:35  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 1537/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวท.  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64279
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-22  
เวลา 15:40:53  
ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 (ตัวแทนสาขาละ 5 ท่าน)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64278
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 14:45:15  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท - ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ)  64277
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 14:41:09  
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษญชน ประจำปี 2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64276
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 13:53:46  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  64275
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 13:53:27  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  64274
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 13:52:58  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   64273
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 09:32:46  
ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (28ตุลาคม2564)  (มูลนิธิสถาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.))  64272
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 09:26:56  
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (20กันยายน2564)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64271
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 09:25:16  
ขอความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการและนักศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64270
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 09:22:42  
ขอให้จัดส่งข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64269
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:11:36  
ขอให้จัดส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ครั้งที่ 2  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64268
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:06:21  
ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับ คณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2563  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64267


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100