(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-16  
เวลา 09:35:33  
แจ้งระงับสิทธิ์การให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64025
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-08  
เวลา 14:21:02  
ตารางประจำตัวผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  64024
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-05  
เวลา 14:49:39  
แจ้งจัดสรรค่าวัสดุฝึก งบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64023
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-02  
เวลา 09:34:11  
แจ้งแบบฟอร์มสำหรับการรายงานผล หัวข้อผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด ข้อ1 ข้อ2 และข้อ3  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64022
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:26:02  
ขอกำหนดฐานข้อมูลพิ้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในัวนที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64021
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:22:01  
ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มอัตรากำลังFM02-06 ประจำภาคการศึกษาที่1และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564  (งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64020
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:17:36  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 2 การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ 10ก.พ.64  (กองพัฒนานักศึกษา)  64019
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:15:46  
ทุนการศึกษา บริษัท FWD ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64018
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:14:08  
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา)  64017
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-01  
เวลา 09:11:58  
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (กองพัฒนานักศึกษา)  64016
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-25  
เวลา 11:57:57  
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ 2(ภาคใต้)  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64015
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-19  
เวลา 14:35:15  
ขอแจ้งส่งประมาณการวัสดุไตรมาส 2 ครั้งที่ 2 เลื่อน จาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันที่ 22 มกราคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64014
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-19  
เวลา 14:24:07  
ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการลงทุน และแนะนำวิธีการใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกองทุนฯ เพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง (ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 22มค64)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64013
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-19  
เวลา 14:16:33  
ขอเชิญหัวหน้าสาขาประชุมพิจารณาเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระ ประจำปรการศึกษา 2563 (วันพุธที่20 มกราคม 2564) (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64012
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-19  
เวลา 14:05:53  
แจ้งกำหนดการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64011