(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:59:42  
ขอส่งสำเนาคำสั่ง ให้พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการ เป็น ผอ.สำนักงานอธิการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64202
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:57:41  
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 ในระดับภูมิภาค  (สำนักงานอธิการบดี)  64201
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:55:44  
ส่งสำเนาหนังสือสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64200
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:51:17  
ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64199
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:44:48  
ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64198
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:36:21  
การจัดทำคำเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (15 กันยายน 2564)  (กองบริหารงานบุคคล)  64197
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:34:04  
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเชิงนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน  (สำนักงานอธิการบดี)  64196
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:32:00  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสรรพื้นที่บนกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ศิษย์เก่า  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64195
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 16:16:28  
แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาโครงงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  64194
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-20  
เวลา 18:15:44  
ขอกำหนดการจัดส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งวดที่ 1-4   (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64193
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-20  
เวลา 18:14:07  
ขอกำหนดการจัดส่งประมาณการค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (31 สิงหาคม2564)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64192
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-20  
เวลา 18:10:01  
ขอแจ้งรายละเอียดการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2564 (31 ตุลาคม 2564)  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64191
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-20  
เวลา 18:08:42  
ขอแจ้งรายละเอียดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอประจำปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64190
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-19  
เวลา 16:21:43  
การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHECO) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64189
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-19  
เวลา 13:47:25  
ขอส่งประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  (กองพัฒนานักศึกษา)  64188