(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-12  
เวลา 17:02:59  
แจ้งอาจารย์ผู้สอนจัดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามตารางกำหนด  (สำนักงานอธิการบดี)  64462
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:08:18  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการวิจัย พฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.64  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64461
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:07:07  
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. สำหรับสมาชิกจังหวัดสงขลา ผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปี 2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64460
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:06:03  
กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือประทับตราสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64459
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:04:32  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน รุ่นที่ 1-5  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64458
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:02:43  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-10  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64457
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 17:01:09  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฏหมาย ป.ป.ช รุ่นที่ 1-5  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64456
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:59:02  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกเงินจากคลังวำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64455
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:56:59  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1-5  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64454
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:54:55  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1-5  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64453
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:52:08  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1-6  (สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร)  64452
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:49:41  
ขอเชิญชวนให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา สมัครและส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (งานบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม)  64451
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:47:34  
ส่งประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัย งบ ววน.65  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64450
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:46:32  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักศึกษาอย่างง่าย  (กลุ่มงานทรัพย์สินางปัญญาฯ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64449
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:44:20  
ขอประชาสัมพันธ์กฏบัตรและกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)  64448