(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้าที่ 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:35:25  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65375
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:34:34  
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่องทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  (สำนักงานอธิการบดี)  65374
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:31:15  
การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  (กองกลาง)  65373
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:30:21  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65372
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:29:56  
ขอเเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง NEURAL NETWORK AND DEEP LEARNING COMPLETE COURSE  (บริษัท แมทแล็บ บี เคเค แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด)  65371
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:26:36  
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  (กองบริหารงานบุคคล)  65370
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:24:56  
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565  (กองกลาง)  65369
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:23:27  
ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการของ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65368
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:22:14  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65367
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:21:13  
การประชุมชี้แจงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องระยะเวลาและเงื่อนไขการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย (29-4-65)  (กองบริหารงานบุคคล)  65366
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:20:38  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65365
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:18:43  
ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565  (กองกลาง)  65364
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:16:15  
ขอเชิญส่งผลงานและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติทีีดี ชุมชนนักปฏิบัติ (RUTSKM) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  (สำนักงานอธิการบดี)  65363
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:13:56  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65362
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:13:04  
นำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65361


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100