(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 15:18:18  
จัดส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อพิจารณาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64010
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 15:14:44  
ขอคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 มกราคม 2564)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64009
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 15:12:16  
แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64008
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 15:10:27  
การลงเวลาปฏิบัติราชการ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64007
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-13  
เวลา 14:59:53  
ขอสำรวจรายละเอียดข้อมูลด้านการพัฒนาเป้าหมายคุณวุฒิ เป้าหมายในการดำรงตำแหน่งและความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ 27 มกราคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64006
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-11  
เวลา 17:13:57  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับการเขียนโปรแกรมทางด้าน Image Processing, Embedded System Design และ Modern Based Design สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)  64005
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-04  
เวลา 15:21:40  
ขอกำหนดส่งใบสอนชดเชย/ใบสอนแทน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งวดที่ 1-4 (ภาคสมทบ)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64004
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-04  
เวลา 15:19:04  
ขอกำหนดการจัดส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งวดที่ 1-4  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64003
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-04  
เวลา 15:16:43  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (TQF-3.3) และส่ง มคอ.5และมคอ.6ผ่านระบบTQFOnline ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2563  (งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64002
 โพสข่าวเมื่อ 2021-01-04  
เวลา 14:47:27  
รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64001
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-30  
เวลา 23:06:36  
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63353
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-22  
เวลา 21:06:24  
ประกาศ เรื่องแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่สงขลา  (กองกลาง)  63352
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:31:01  
ขอส่งตัวอย่างการจัดทำมคอ.3 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63351
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:29:37  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม ภายใต้โครงการ เปิดโลกวิชาการและวิชาชีพ Smart Engineering for All Open House2021  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63350
 โพสข่าวเมื่อ 2020-12-18  
เวลา 13:27:37  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียบรู้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 3 ธค63  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63349