(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:43:07  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64447
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:41:51  
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64446
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:40:35  
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TTT VIRTUAL SUMMITEDUCATION TECH AND TRENDS 2022 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (บริษัท เทคทอล์กไทย จำกัด)  64445
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:37:51  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64444
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:36:26  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64443
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:34:57  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64442
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:33:30  
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการเชิงนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน   (สำนักงานอธิการบดี)  64441
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:27:48  
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64440
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:26:21  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64439
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:24:35  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.2/ว6949 เรื่อง การเยียวยาและฟื้นฟูเครื่อข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิต19)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64438
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:22:33  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64437
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:21:28  
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ   (กองนโยบายและแผน)  64436
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:19:56  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 1941/2564 ลงวันที่ 3 พฟศจิกายน 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64435
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:18:17  
ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64434
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-11  
เวลา 16:16:50  
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Train the Trainer 2021 ครั้งที่ 2  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา)  64433