(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้าที่ 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-21  
เวลา 15:42:56  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  65360
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-21  
เวลา 15:35:53  
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2565  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  65359
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-20  
เวลา 17:14:42  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  65358
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:29:42  
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTA)  (สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ)  65357
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:28:48  
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน วิศวกรรมเครื่องกล สาขาสิ่งแวดล้อม  (บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด)  65356
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:27:17  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม  (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))  65355
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:25:53  
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Pre-ceiling)  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65354
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:24:28  
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องระยะเวลาและเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับแก้ไข)  (กองบริหารงานบุคคล)  65353
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:23:08  
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำรหรับปีภาษี 2564  (กองคลัง)  65352
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:22:06  
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและปรามปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (สำนักงานอธิการบดี)  65351
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:20:56  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (กองกลาง)  65350
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-12  
เวลา 16:19:58  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65349
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-11  
เวลา 16:19:32  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้เข้าอบรม และร่วมกล่าวต้อนรับและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ ในฐานะเป็นผู้บริหารเจ้าของพื้นที่จัดโครงการ  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65348
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-11  
เวลา 14:55:36  
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษา  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  65347
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-08  
เวลา 12:26:35  
ขอเชิญประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  (งานประกันคุณภาพ)  65346


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100