(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-19  
เวลา 13:41:03  
ขอแจ้งขั้นตอนและวิธีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64187
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-19  
เวลา 13:05:15  
ขอความอนุเคราะห์ในการส่งเอกสารทางราชการ  (นายธรรมนงค์ ทวีชื่น)  64186
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-18  
เวลา 11:03:03  
ขอเชิญประชุม เพื่อหารือความร่วมมือในด้านวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ในวันศุกร์ที่20สิงหาคม2564 เวลา13.30น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64185
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 15:07:39  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น. ออนไลน์)  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64184
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 10:24:00  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564  64182
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 10:22:43  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  64181
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 10:19:34  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกาษ 2564  64180
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-17  
เวลา 10:16:33  
แต่งตั้งคณะะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา Covid-19  64179
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-16  
เวลา 15:07:38  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูและครดีราชมงคลศรีวิชัย วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา09.00น.-11.30น  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64178
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-13  
เวลา 15:34:52  
เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ ภายในัวนที่ 20 สิงหาคม 2564  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64177
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-13  
เวลา 11:02:11  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  (กองบริหารงานบุคคล)  64176
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-13  
เวลา 10:16:47  
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม และกำหนดการโครงการคลินิกตำแหน่งทำงวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓  (กองบริหารงานบุคคล)  64175
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-11  
เวลา 14:45:41  
ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564)  (มูลนิะิกลุ่มอิซูซุ)  64174
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-11  
เวลา 14:29:58  
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  64173
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-11  
เวลา 13:42:41  
การร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2565 ส่วนที่หน่วยงานกำหนด สำหรับสายวิชาการ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64172