(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:14:42  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง เสนอชื้อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน แจ้งให้หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์และพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64403
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:12:11  
สำรวจความพร้อมในงานด้านบริการวิชาการและบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการฝึกอบรมทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ งานตรวจสอบให้คำปรึกษา งานทดสอบทางวิศวกรรมและงานซ่อมแซมให้กับบุคคล หน่วยงานภายนอก  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64402
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:34:30  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.2/ว6739 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 2564 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64401
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:31:41  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย)  64400
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:29:57  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติแลแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564  (กองนโยบายและแผน)  64399
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:24:01  
รายงานผลการสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV Test ครั้งที่ 2/2564  (คณะศิลปศาสตร์)  64398
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:21:32  
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64397
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:20:11  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์  (สำนักงานอธิการบดี)  64396
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:18:48  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Base Education (OBE) รุ่น 2 ผ่านระบบออนไลน์  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64395
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:14:48  
ทุนการศึกษาโครงการ ส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานปนะแนวการศึกษา)  64394
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:13:29  
กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.5/ว6673 เรื่อง การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64393
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:11:50  
กองคลัง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64392
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:10:41  
ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สำนักงานอธิการบดี)  64391
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:09:28  
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64390
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:07:38  
ขอแจ้งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  64389


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100