(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:36:17  
ทุนการศึกษา คุณสุรวิชช์ เจริญกุล  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64372
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:34:42  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  (กองบริหารงานบุคคล)  64371
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:32:53  
ขอเชิญรับฟังเสวนาออนไลน์ IMTT Talk online RUTS 4 ภายใต้หัวข้อ สิเกาเล่าเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสื่อความหมายคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าและวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64370
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:29:31  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2564  (กองนโยบายและแผน)  64369
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:27:50  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64368
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-25  
เวลา 09:50:08  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการ The Belt and Road Initiative Advanced Seminars โดย Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT)  (งานวิเทศสัมพันธ์)  64367
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:57:40  
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำคำเสนอขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64366
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:55:23  
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64365
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:52:15  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON-44) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ จ.น่าน  (มทร.พระนคร)  64364
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:50:28  
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ)  64363
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 16:00:35  
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารยืนิเทศ ผู้นิเทศ และผุ้ปฏิบัติงาน ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education)  (สำนักงานอธิการบดี)  64362
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:58:18  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64361
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:56:14  
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 12  (สำนักงานอธิการบดี)  64360
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:55:02  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี)  64359
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:53:49  
หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่32)  (สำนักงานอธิการบดี)  64358