(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้าที่ 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-22  
เวลา 11:50:38  
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน  (มูลนิธิเพื่อสังคมไทย)  65285
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-22  
เวลา 11:49:38  
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ ๒  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65284
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 10:25:23  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (DRMS)ครั้งที่ ๑  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65283
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 10:24:42  
การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน  (กองกลาง)  65282
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 10:24:14  
ขอความอนุเคราะห์ลายเซ็นสแกนสำหรับลงนามในประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65281
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 10:23:11  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 2 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  65280
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 10:19:48  
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  (สภาคณาจารย์และข้าราชการ)  65279
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 10:19:04  
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ  (คณะศิลปศาสตร์)  65278
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 10:18:29  
ขอรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการ อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ระยะ ๖ เดือน  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65277
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 10:17:48  
ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65276
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 09:42:30  
ขอประชาสัมพันธ์ QR code รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2  (กองกลาง)  65275
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 09:41:45  
การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส จังหวัดสงขลาใสสะอาด 2565  (กองกลาง)  65274
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 09:41:05  
หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65273
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 09:40:19  
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ก้าวทันโลกแห่งอนาคตกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปี 2565  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65272
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 09:39:35  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานโปรแกรมเมอร์  (PRO @ LPHA)  65271


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100