(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:12:50  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานจากแหล่งทุน บพท.  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64109
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 11:53:07  
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom วันที่ 21 มิถุนายน2564  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64108
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-20  
เวลา 12:52:33  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  64107
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-18  
เวลา 10:04:26  
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563  (งานพัสดุ กองคลัง)  64106
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-17  
เวลา 13:26:44  
ขอส่งเอกสารการพิจารณาให้นักศึกษามุสลิมหยุดเรียนหรือสอบเพื่อไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันเฉลิมฉลองตรุษอิดิ้ลฟิตรีและวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา โดยไม่นับเป็นวันลา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64105
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-17  
เวลา 13:24:44  
การส่งผลการเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64104
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-17  
เวลา 13:23:11  
ขอเชิญประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในวันที่7กรกฎาคม2564ตั้งแต่ 09.30น. ผ่านโปรแรกมZOOM MEETING  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64103
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-17  
เวลา 13:20:26  
ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ ชุดครุภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ตัวเลือกและแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ด้านยานยนต์ไฟฟ้า  (บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด)  64102
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:54:21  
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการวันไหว้ครูและครดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 และขอนำส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64101
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:52:57  
การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปีภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64100
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:48:17  
ขอแจ้งคู่สัญญาและรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64099
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:18:30  
ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64098
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-11  
เวลา 14:53:59  
ทุนการศึกษาคุณสมยศ มุสิแดง (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64096
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-11  
เวลา 09:56:18  
ขอส่งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Expected Learning Outcome (ELO) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64095
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-10  
เวลา 10:28:09  
แจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัย บพท. และแจ้งบุคลากรในสังกัด (หัวหน้าโครงการ) เปิดบัญชีธนาคาร   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64094