(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-25  
เวลา 17:15:42  
สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30น.-12.00น. ณ ศูนย์บริการสุขภาพราชมงคลศรีวิชัย (ห้องพยาบาล) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  (กองพัฒนานักศึกษา)  63283
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-25  
เวลา 14:52:43  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63282
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-25  
เวลา 14:49:25  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001425 เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติแบบจานหมุน  (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา)  63281
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-25  
เวลา 14:46:02  
แจ้งนโยบายเห็นชอบให้หลักสูตรดำเนินการตามระบบประกัยชนคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-OA ประจำปีการศึกษา2563 ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting   (งานประกันคุณภาพ)  63280
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:19:07  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 หากมีการทักท้วงสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 และส่งผลการประเมินคืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในัวนที่ 25 กันายน 2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63279
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:16:00  
ข้อตกลงและแบบประมเินผลการปฏิบัติราชการ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63278
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:09:58  
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเตรียมความหร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช  (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา)  63277
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:07:25  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63276
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:05:18  
ขอความอนเุคราะห์แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  (มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)  63275
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-24  
เวลา 11:03:05  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง  (กองกลาง)  63274
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-22  
เวลา 16:29:28  
ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้อง 20201 อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  63273
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 11:24:49  
ขอให้สาขาทบทวนรายละเอียดรุภัณฑ์และจัดทำคำเสนอขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 65-69และส่งภายในวันอังคารที่15กันยายน2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63272
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:21:31  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2560  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63271
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:19:51  
การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ส่งประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63270
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:17:38  
แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (รบ.) ด้วย วท.ทุ่งสง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษา พบว่า นายณัฐภัทร มัคสิงห์ (วล.) ไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63269