(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:02:51  
ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ อว8422/2246 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64478
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 18:05:31  
แจ้งมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64477
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 18:02:55  
ขอส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64476
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 18:01:29  
เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครั้งที่1)   (สำนักงานอธิการบดี)  64475
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:59:10  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเป้นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON-44)  (กองกลาง)  64474
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:57:21  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ.  (สำนักงานอธิการบดี)  64473
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:55:23  
ขอประชาสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ AUSC Youth Sports Leadership 2022  (กองพัฒนานักศึกษา)  64472
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:52:43  
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021) พิธีเปิดในวันที่ 22 พ.ย.2564 สามารถเข้าร่วมงานแบบ Online ผ่านทางเว๊บไซต์ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564   (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)  64471
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:47:56  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism (15พ.ย.64)  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64470
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:45:39  
ส่งสำเนาหนังสือขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64469
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:44:26  
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 14)  (สำนักงานอธิการบดี)  64468
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:42:45  
แจ้งจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (กองนโยบายและแผน)  64467
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:40:42  
ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.2/ว7047 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณืฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่37)  (กองกลาง)  64466
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:38:14  
ขอความอนุเคราะห์ปชส. หนังสือ เรื่อง ขอเชิยชวนยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่สมดุลและยั่งยืน  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64465
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:36:07  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสมัพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  64464


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100