(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:30:52  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ0206.4/1195 เรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64388
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:28:23  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำนเาหนังสือเพื่อประชาสมัพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64387
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:26:54  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่อว6001/ว12092 เรื่อง ขอเชิยชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวนการศูนย์เทคดนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64386
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:24:24  
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ (สำนักงานอธิการบดี)  64385
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:20:28  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เคล็ด(ไม่ลับ) สร้างแบรนด์ออนไลน์ในยุคโควิด  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64384
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:18:33  
ขอเชิยประชุม วันอังคารที่2 พฤศจิกายน2564 เวลา 09.30น ห้องประชุมเฟืองทอง  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)