(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-20  
เวลา 13:51:55  
ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  (กอฃพัฒนานักศึกษา)  64583
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-20  
เวลา 13:39:38  
การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)  (กองบริหารงานบุคคล)  64582
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-20  
เวลา 13:37:11  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลาากลางจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64581
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-20  
เวลา 13:36:00  
ขอเชิญรับฟังเสวนาออนไลน์ IMTT TALK online RUTS 6 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์  (สำนักการจัดการรวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64580
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-20  
เวลา 13:34:10  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานระดับชำนาญการ  (กองบริหารงานบุคคล)  64579
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-20  
เวลา 13:32:07  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64578
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-20  
เวลา 13:16:56  
ขอเชิญประชุม  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64577
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-20  
เวลา 13:15:33  
การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64576
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-16  
เวลา 16:26:14  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30น  (กองนโยบายและแผน)  64575
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-16  
เวลา 16:23:48  
ขอความร่วมมือจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2021 IYF World Camp และ Language Camp ออนไลน์  (กองพัฒนานักศึกษา)  64574
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-16  
เวลา 16:21:00  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 7 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64573
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-16  
เวลา 16:18:42  
ขอยกเลิกการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64572
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-16  
เวลา 16:15:23  
ขอเชิญประชุม เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30น. ผ่าน Zoom Meeting  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64571
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 17:01:43  
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  64570
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-15  
เวลา 16:59:50  
ผลการพิจารณาที่พัก  (กองกลาง)  64569


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100